Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2021 r. w zakresie środków przeznaczonych na rolnictwo było przedmiotem posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa. Posłowie zapoznali się na nim także z analizą Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą realizacji budżetu przez resort rolnictwa i podległe mu instytucje.

-Pragnę podkreślić, że budżet dla rolnictwa został zrealizowany w sposób celowy i oszczędny, gwarantujący optymalne wykorzystanie środków jakie były do dyspozycji - zapewnił wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Z przedstawionej prze niego informacji wynikało, że dochody MRiRW zrealizowane w 2021r. wyniosły 692 mln 219 tys. zł, natomiast wydatki osiągnęły poziom 7 mld 178 mln 590 tys. zł. Ponadto uwzględnić tu należy 509 mln 346 tys. zł jako zobowiązania niewygasające w 2021r.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w części „Rybołówstwo” i „Rynki rolne”, ale obniżyła ocenę do formy opisowej w części na „Rolnictwo”. W tym zakresie NIK miał do MRiRW wiele uwag.

Jak wyjaśnił dyrektor departamentu rolnictwa w NIK- Marek Adamiak, Izba już kilkukrotnie zwracała uwagę Ministrowi Rolnictwa na pewne nieprawidłowości w zakresie realizacji planów finansowych przez ARiMR i KOWR.

-Tendencja realizowania przez te agencje dochodów na poziomie istotnie wyższym od zakładanych w planach utrzymuje się już od 2016r. W związku z tym NIK kierował uwagi do MRIRW o właściwe planowanie dochodów – powiedział Adamiak i zauważył, że po przerwie w 2020r. sytuacja w ub.r. znów się powtórzyła.

W związku z tym NIK ocenił, że nadzór Ministerstwa nad KOWR i ARiMR jest wyraźnie nieefektywny. Ta nieefektywność polegała również na braku działań w celu zapobieżenia wykonywania przez KOWR i ARiMR wydatków z przekroczeniem zakresu upoważnienia”, a skala tych przekroczeń była znacząca.

Ostatecznie jednak NIK pozytywnie ocenił wykonanie budżetu w zakresie dotyczącym działań resortu rolnictwa, jak całego ubiegłorocznego budżetu państwa. Posłowie z sejmowej komisji rolnictwa, jak i reprezentanci resortu i podległych agencji nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania rządu i Ministra Rolnictwa.