W czwartek, 23 stycznia br. Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowelizacja ustaw trafiła do podpisu Prezydenta RP. Jakie najważniejsze zmiany znalazły się w tych poprawkach, które ułatwią obowiązkową ewidencję odpadów oraz, co ważniejsze pozwolą uniknąć rolnikom z gospodarstwami pow. 75 ha oraz przedsiębiorcom dotkliwych kar pieniężnych za brak wpisu do rejestru-BDO?

Wydłużony czas na rejestrację w BDO

Najważniejsza zmiana w znowelizowanej ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. polega na wydłużeniu terminu do 30 czerwca br. na  dokonanie rejestracji w systemie BDO. Czyli de facto przedsiębiorcy i rolnicy z gospodarstwami pow. 75 ha mają jeszcze niecałe 6 miesięcy na zarejestrowanie się w systemie elektronicznego rejestru BDO.

Pozwoli im to uniknąć niebotycznych kar za brak wpisu do rejestru BDO. Jednak należy jak najszybciej dokonać rejestracji w systemie, gdyż wszelką ewidencję odpadów w formie papierowej będzie trzeba obowiązkowo wprowadzić do systemu elektronicznego BDO. Wprowadzanie w formie papierowej tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 lipca br.

Jak dokładnie określa artykuł 236 a. pkt 1. przegłosowanego projektu nowelizacji ustawy o odpadach:

"W okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów w tej formie”.

Oznacza to, że rolnicy którzy są zobowiązani do zarejestrowania się w rejestrze-BDO, a jeszcze tego nie zrobili mogą posługiwać się papierowymi dokumentami ewidencji odpadów, przy zdawaniu ich firmom specjalizującym się utylizacją takimi odpadami.

Jednak jak czytamy dalej w art. 236 a. pkt. 3:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 1 (cytowanym wyżej [przyp. Red]) dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 lipca br.”

Czyli, aby dokonać tego obowiązku trzeba wcześniej zarejestrować się w systemie rejestracji-BDO do 30 czerwca br.

Co w przypadku awarii systemu BDO?

Ponadto w ustawie doprecyzowano procedurę, jak przedsiębiorcy i rolnicy z gospodarstwami powyżej 75 ha mają postępować z ewidencją odpadów w przypadku awarii systemu elektronicznego BDO. Wprowadza ona obowiązek ewidencji odpadów w formie papierowej bądź elektronicznej prowadzonej poza BDO w przypadku awarii Bazy.

Projekt ustawy zawiera także wzory dokumentów ewidencyjnych, jakie powinny być stosowane w sytuacji awarii bazy BDO oraz w okresie przejściowym do 31 lipca 2020 r. Należy pamiętać, że samej rejestracji w BDO musimy dokonać do 30 czerwca br.