Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Proponuje, aby „wnioski o przyznanie płatności co do zasady składane były w wersji elektronicznej”. „W uzasadnionych przypadkach” istniałaby możliwość składania wniosków w formie papierowej.

Informacje z takiego wniosku przeniesie do formy elektronicznej „właściwy organ”.

Do 2020 r. rolnicy, którzy w roku poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności, mają jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe.

W 2018 r. ma obowiązywać przepis przejściowy, zgodnie z którym zamiast wniosku o przyznanie płatności rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Termin składania takich oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r. Spodziewane jest, że oświadczenia złoży ok. 15-22 proc. beneficjentów.

Elektroniczne wnioski mają też dotyczyć działań PROW 2007-2013: Program rolnośrodowiskowy, Zalesianie gruntów rolnych oraz PROW 2014-2020: Rolnictwo ekologiczne, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, Inwestycje w rozwój obszarów leśnych oraz Płatności z ograniczeniami naturalnymi. Jeśli wnioski z 2018 są identyczne jak w 2017 r., rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie.

Ponadto zaproponowano zniesienie obowiązku zawiadamiania rolnika o niezałatwieniu w terminie sprawy o przyznanie płatności – jako powodującego „istotne nakłady administracyjne i koszty po stronie ARiMR”. „W konsekwencji projektowanych zmian nie będzie określonego terminu, w którym ARiMR jest zobowiązana załatwić sprawy o przyznanie płatności (ani związanego z tym terminu zawiadamiania rolników o każdym przypadku niezałatwiania sprawy)” – podano w uzasadnieniu. Termin wypłaty należności do 30 czerwca ma dyscyplinować nadal ARiMR do „sprawnego załatwiania sprawy”. Zasady te mają obowiązywać już dla wniosków złożonych od 2017 r., dotyczą też płatności obszarowych z PROW.

Zmieniono też zasady ubiegania się o pomoc techniczną z PROW, określając nowe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. „W przypadku, gdy dla postępowania o wybór wykonawcy nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych ani zasady konkurencyjności, racjonalność wydatków jest potwierdzona na podstawie rozeznania rynku” – podano.

Wnioski elektroniczne są w wielu państwach składane w ok. 100 proc., w większości państw został wprowadzony obowiązek elektronicznego składania wniosków – podano w ocenie skutków regulacji.