Przez wzgląd na ochronę środowiska w tegorocznym naborze, realizowanym w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, pojawiły się nowości.

Najistotniejsze zmiany

Od tego roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba spełnić kryteria rolnika aktywnego zawodowo (być w poprzednim roku beneficjentem płatności bezpośrednich nieprzekraczających kwoty 5 tys. euro)

oraz stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, tj. cross-compliance, i zazielenienia).

Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Wytyczne te są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, takich jak ekoschematy, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023. Ekoschematów jest 6, i to od rolnika zależy, czy zdecyduje się na ich wdrożenie.

Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 ha, a od tego roku został obniżony do 1 ha. Istotne jest, że płatność taka przyznawana jest do pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których przyznawana jest płatność (dotychczas było to 50 ha).

Najważniejsze daty

Wnioski o przyznanie płatności wraz z załącznikami będą przyjmowane od 15 marca do 15 maja 2023 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc. Z kolei korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 9 czerwca 2023 r.

ARiMR przypomina, że wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii.

O jakie wsparcie można zawnioskować przez eWniosekPlus?

W aplikacji eWniosekPlus będzie można zawnioskować o przyznanie:

  • interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt;
  • przejściowego wsparcia krajowego;
  • interwencji w ramach II filara WPR, tj.: interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, interwencji w postaci płatności ONW, płatności ekologicznej oraz interwencji leśnych i zadrzewieniowych;
  • płatności obszarowych kontynuowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, premii zalesieniowych).

Ekoschematy

Resort rolnictwa szczególnie zachęca wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy.

Ekoschematy to nowy, prośrodowiskowy element płatności bezpośrednich. Zostały tak zaprojektowane, żeby promować praktyki, które przekładają się na dochody rolnicze poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie, poprawę jakości plonów.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzono łącznie 5 ekoschematów powierzchniowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt.

Do ekoschematów powierzchniowych zaliczamy:

  • płatności do obszarów z roślinami miododajnymi;
  • płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi – 8 praktyk:

1. ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt;
2. międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe;
3. opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem;
4. zróżnicowana struktura upraw;
5. wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;
6. stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;
7. uproszczone systemy uprawy;
8. wymieszanie słomy z glebą;

  • płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych;
  • płatności do integrowanej produkcji roślin;
  • płatności do biologicznej ochrony upraw.

Logowanie do eWniosekPlus

Dostęp do aplikacji eWniosekPlus odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę, czy jest to dokument dotyczący 2023 r. Formularze z kampanii 2018-2022 nie będą brane pod uwagę. Niepoprawny wniosek skutkować będzie brakiem płatności za rok 2023.

Agencja informuje, że rolnik, który w roku poprzednim składał wniosek o przyznanie płatności będzie miał przygotowany wniosek ROBOCZY na podstawie wniosku z roku 2022 z uwzględnieniem zmian w podejściu do deklaracji upraw do płatności tj. jedna zadeklarowana do płatności powierzchnia zostanie automatycznie przegenerowana przez aplikację na jedną działkę rolną oznaczoną literą alfabetu zamiast dotychczasowych działek rolnych głównych i podrzędnych oznaczanych odpowiednio literami alfabetu i cyframi.

Aby skorzystać z aplikacji eWniosekPlus koniecznym jest posiadanie loginu i kodu dostępu. Dostęp do aplikacji można uzyskać online bez konieczności składania wniosku papierowego w Biurze Powiatowym Agencji. Producent przez Internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych tworzy nowe konto (w przypadku, gdy do tej pory go nie posiadał). Poprzez PUE, użytkownik może również odblokować konto do aplikacji eWniosekPlus, a także zresetować lub zmienić hasło.

Uwaga - należy pamiętać, że konto w aplikacji eWniosekPlus jest przypisane do osoby a nie do gospodarstwa, a więc w przypadku np. przejęcia gospodarstwa w ramach spadku, gdy rolnik do tej pory nie posiadał konta w aplikacji eWniosekPlus należy założyć konto i posługiwać się własnym kontem a nie kontem spadkodawcy.

Osoby prawne logują się do PUE danymi, które wykorzystywały do tej pory do zalogowania się do aplikacji eWnioskPlus.

W przypadku, gdy rolnik nie pamięta loginu do aplikacji a konto zakładane było na wniosek składany w Biurze Powiatowym ARiMR, a więc loginem nie był numer producenta, w celu odzyskania danych do logowania należy zgłosić się do BP.

Dla rolników posiadających dostęp do aplikacji eWniosekPlus lub aplikacji IRZplus, który został uzyskany na wniosek złożony w Biurze Powiatowym ARiMR, obowiązuje dotychczasowy login, który nie jest numerem producenta. W przypadku rolników, którzy konto założyli online w kampanii 2017 i później loginem jest numer producenta.

W 2022 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. Trwa realizacja wypłat – dotychczas z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło 17,8 mld zł.