Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego  - przypomnijmy, przyjęta w ekspresowym tempie przez poprzedni Sejm 5 sierpnia 2015 r. - może nie wejść w życie.

Posłowie PiS złożyli już w Sejmie projekt ustawy odsuwający jej wejście w życie z 1 stycznia 2016 r. na 1 maja 2016 r. Wiadomo, że są zapowiedzi gruntownej zmiany zasad nie tylko sprzedaży ziemi, ale także ustroju rolnego, można więc spodziewać się dokonania znaczącego przewartościowania w przyjętym obecnie uregulowaniu.

A co już podają posłowie w uzasadnieniu projektu dla poparcia swojej tezy, iż ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w obecnie przyjętym kształcie nie powinna wejść w życie?

Otóż wskazują na konieczność dokładnego przygotowania się do realizacji nowych zasad sprzedaży ziemi, dotyczących zarówno instytucji, jak i rolników.

Nowe regulacje dotyczą obrotu nieruchomościami rolnymi, m.in. ograniczają podział gospodarstw, wprowadzają tzw. sąsiedzkie prawo pierwokupu i rozszerzają prawo pierwokupu przez ANR – ma obowiązywać już od 1 ha (dotąd – od 5 ha). Nakładają wiele nowych obowiązków na ANR. Dyrektorzy oddziałów terenowych ANR mieliby wydawać decyzje o dopuszczalności podziału gospodarstw rolnych, a także tworzyć komisje do spraw kształtowania ustroju rolnego. ANR decydowałaby też o możliwości zbycia i ustanowienia hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu w przetargu ograniczonym, w trybie pierwszeństwa i z rozłożeniem należności na raty.

„Ponadto niektóre z przepisów tej ustawy wymagają doprecyzowania i uzupełnienia w celu racjonalnego i skutecznego realizowania przez Agencję nałożonych na nią zadań” – podano w uzasadnieniu.

Konieczność wejścia w życie nowych uregulowań od 1 maja 2016 roku to wynik skończenia w tym dniu okresu przejściowego, wynikającego z Traktatu Akcesyjnego, a dotyczącego zasad nabywania nieruchomości rolnych i leśnych przez cudzoziemców.

W porządku dziennym zaplanowanego na 9 grudnia posiedzeniu Sejmu nie ma jeszcze tego projektu.