- Uchwalona przez Sejm ustawa to stabilność prawna użytkowników wieczystych inwestujących na gruntach publicznych. Przedsiębiorcy będą mogli w łatwy sposób stać się właścicielami gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym. W perspektywie przełoży się to na rozwój przedsiębiorstw i regionów, a w ujęciu globalnym wpłynie na wzrost potencjału gospodarczego kraju. Prawo użytkowania wieczystego zostało wprowadzone do systemu w mrocznych czasach PRL. Eliminujemy niepewność co do zmieniających się w czasie opłat za użytkowanie wieczyste i co do możliwości dalszego stabilnego korzystania z gruntu – ocenia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Ustawa wprowadza nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu. Pozwoli on - jak podkreśla resort rozwoju i technologii - wyeliminować ryzyko udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej, a przedsiębiorcom pozwoli skorzystać z możliwości rozliczenia wartości gruntu w dostępnym limicie pomocy de minimis.

Dla kogo nowe przepisy o użytkowaniu wieczystym?

Nowy model odpłatności za grunt będzie dotyczył:

  • przedsiębiorców (duże firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza),
  • osób fizycznych np. właścicieli garaży,
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (infrastruktura osiedlowa, pawilony handlowe),
  • mieszkańców osiedli – np. parkingi, drogi wewnętrzne, place zabaw.

Użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży. W takim wypadku organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy. Termin złożenia takiego wniosku będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie.

Jakie kwoty będą obowiązywać?

Cena wykupu w przypadku gruntów Skarbu Państwa przy jednorazowej wpłacie to tylko 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Ustawa przewiduje też możliwość płatności w ratach przez maksimum 10 lat – wtedy cena to 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej. W przypadku gruntów JST o cenie wykupu będą decydować władze gminy.

- Dotrzymujemy obietnic i robimy dziś ważny krok w kierunku całkowitej eliminacji użytkowania wieczystego z polskiego systemu prawnego – powiedział minister Waldemar Buda.

Podatek PCC

Jednocześnie Sejm znowelizował ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych.

- Znosimy podatek 2% tak, by poprawić sytuację osób nabywających na rynku wtórnym swoje pierwsze mieszkanie. Najczęściej są to osoby młode, rozpoczynające dopiero swoją karierę zawodową, w związku z czym posiadające ograniczone możliwości finansowe. Pozostałe zmiany mają na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom ograniczającym dostępność mieszkań dla osób kupujących nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, takim jak pakietowe nabywanie mieszkań na rynku pierwotnym – poinformował minister Waldemar Buda.

Zmiany polegają na:

  • Wprowadzeniu 6% stawki PCC od zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego (nabywanych w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej) lub udziałów w tych lokalach.
  • Zniesieniu 2% PCC w przypadku sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Źródło: MRiT