Beneficjenci PROW 2014-2020 nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu  są zobowiązani do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości i prowadzenia tej rachunkowości co najmniej do dnia upływu okresu związania celem. To wynik konieczności wykazania skutków operacji, w tym zakładanego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

O to, do prowadzenia jakiej rachunkowości zobowiązany jest beneficjent PROW, zapytaliśmy w ARiMR. Agencja wyjaśnia, że prowadzenie rachunkowości/księgowości w gospodarstwach rolnych obejmuje dwa zagadnienia: oddzielny system rachunkowości i rachunkowość rolną.

Oddzielny system rachunkowości obejmuje koszty kwalifikowalne.

ARiMR tak go objaśnia:

„Beneficjenci realizujący operacje w ramach PROW 2014-2020 są zobowiązani do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, tj. kosztów kwalifikowalnych.

Za spełnienie ww. wymogu w przypadku Beneficjentów prowadzących księgi rachunkowe (pełna rachunkowość), należy rozumieć prowadzenie ewidencji księgowej wyodrębnionej w ramach prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych, a nie odrębne księgi rachunkowe. W takim przypadku Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia  o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego wraz z wyciągami z polityki rachunkowości i zakładowego planu kont oraz z wydrukami z kont księgowych w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Natomiast w przypadku, gdy Beneficjent na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, przedstawia zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, stanowiącym załącznik do wniosku o płatność.”