Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, m.in. dostosowując ustawę do wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał orzekł, że ograniczanie odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry wyłącznie do szkód powstałych w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, jest niezgodne z Konstytucją, podobnie jak przepis, który ogranicza grono podmiotów, które mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego - z dyrektorem tego parku, co do sposobów zabezpieczania przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta.

Zatem teraz przepisy zmieniono w tym zakresie. Stosowne artykuły brzmią: „Skarb Państwa odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry"; "Właściciele lub posiadacze mienia zagrożonego szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta, o których mowa w ust. 1, mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego - z dyrektorem tego parku, w zakresie wykonywania zabezpieczeń przed tymi szkodami"; „regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego – jego dyrektor, prowadzą działania informacyjne w zakresie sposobów zabezpieczania mienia przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta, o których mowa w ust. 1, a tak że w zakresie możliwości uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec tych gatunków w trybie art. 56 ust. 1, 2 lub 2b i 56a ust. 1 ustawy." 

Dodano też "przy okazji" ważne rozszerzenie dotyczące sytuacji, w których odszkodowanie nie przysługuje, w uzasadnieniu tak to określając:

„Katalog ten będzie rozszerzony m.in. o sytuacje, w których poszkodowany prowadził określoną działalność nielegalnie, bez wymaganych prawem zezwoleń, nie przeciwdziałał wystąpieniu szkód (występując o zezwolenie na wykonywanie czynności zakazanych, wykonując czynności, które zostały dozwolone po uzyskaniu odstępstwa od zakazów) albo przyczynił się swoim działaniem do ich wystąpienia (m.in. niewłaściwie użytkował zabezpieczenia przed szkodami). Jednocześnie, oceny konkretnych, ocennych, okoliczności wyłączających odszkodowanie mają dokonywać sądy powszechne, w związku z czym poszkodowani będą chronieni przed arbitralnym działaniem organów dokonujących szacowania szkód, ustalania wysokości odszkodowań i ich wypłaty.”

W szczególności, ktoś, kto np. nie realizował obowiązku właściwego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie uzyska odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry, podobnie ten, kto nie wystąpił o zezwolenie na wykonanie czynności podlegających zakazom, jeżeli wykonanie tych czynności mogło zapobiec powstaniu szkody, z wyjątkiem okoliczności, gdy wystąpienia szkody nie dało się przewidzieć.

Zaproponowano też dodanie regulacji, zgodnie z którą wystąpienie okoliczności spornych nie zwalnia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a na obszarze parku — dyrektora parku, z obowiązku dokonania oględzin i szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania za nie.