Poprzednie nabory na "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" trwały od 5 do 18 października 2017 r. oraz od 4 do 18 września 2017 r. W tym roku przewidywany jest jeszcze jeden nabór wniosków o takie wsparcie – zapowiada ARiMR.

W ostatnim naborze – trwającym od 5 do 18 października 2017 - do 29 października w ARiMR zarejestrowano 21 wniosków o pomoc.

Pomoc przysługuje rolnikom, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Co najmniej jedna z tych klęsk musi mieć miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

Wsparcie na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda - z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. Straty muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat określa komisja powołana przez wojewodę.

Pomoc pomniejsza się o kwotę uzyskanego odszkodowania. Jeśli umowy obowiązkowego ubezpieczenia nie zawarto – jest mniejsza o połowę.

Więcej: Odtwarzanie zniszczonych gospodarstw z pomocą z PROW