Najnowsze przepisy dotyczące dokonaniu i uzyskania wpisu do rejestru BDO, jasno wskazuje, że ten obowiązek dotyczy głownie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorców.

Jednak zgodnie z interpretacją przepisów przez Ministerstwo Środowiska, także rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa większe niż 75 ha i są wytwórcami odpadów, są kategorycznie objęci tym obowiązkiem. Okazuje się, że rolnikom, którzy nie złożyli wniosku o dokonanie rejestracji w BDO grożą nie tylko kary finansowe, ale nawet i kary aresztu. Dlaczego?

Otóż rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach powyżej 75 ha, traktowani są na tych samych zasadach, co przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Identyczną interpretację stosuje Ministerstwo Klimatu.

Co więcej rolnicy objęci obowiązkiem rejestracji bez wpisu do Rejestru-BDO nie będą mogli przekazywać jak dotychczas odpadów firmom zajmującym się ich zbieraniem.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu:

„Na wszystkich gospodarstwach rolnych powyżej 75 ha spoczywa obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO, prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania corocznego sprawozdania.

Rejestr BDO został uruchomiony 24 stycznia 2018 r., obowiązek uzyskania wpisu do rejestru minął 24 lipca 2018 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przewiduje sankcje za:

• prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do Rejestru-BDO – grozi za to administracyjna kara pieniężna w wysokości 5.000 zł – 1.000.000 zł (zgodnie z art. 194 ust. 3);

• brak złożenia wniosku o wpis do Rejestru-BDO lub o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – przepisy przewidują w tym przypadku  karę aresztu albo grzywny (zgodnie z art. 179).

Rolnicy podlegający pod wpis BDO i wytwarzający odpady w ramach działalności rolniczej zobowiązani będą do prowadzenia ewidencji tych odpadów w systemie BDO.”