Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis stanowi, że jeśli łączna kwota pomocy de minimis przewidziana w ramach środka pomocy przekracza pułap, do pomocy tej nie stosują się przepisy niniejszego rozporządzenia, nawet w odniesieniu części, która nie przekracza tego pułapu. W praktyce oznacza to, że przekroczenie limitu pomocy przez rolnika powoduje obowiązek zwrotu tychże środków wraz z odsetkami – zauważył zarząd KRIR i zwrócił się do ministra rolnictwa w sprawie zmiany przepisów dotyczących przekroczenia limitu pomocy de minimis.

Zdaniem samorządu rolniczego obowiązek zwrotu powinien dotyczyć tylko tej części, która przekracza pułap, a nie całej udzielonej pomocy, w wyniku której doszło do przekroczenia. Tym bardziej, że często rolnik przekracza tę kwotę nie z własnej winy, bo składając wniosek nie zna dokładnej kwoty pomocy (jak obecnie z dopłatą do materiału siewnego) – przekonuje KRIR.

Rolnicy już dawno wskazywali, że nie wiedzą, czy udzielona im pomoc jest wliczana do limitu de minimis.

Więcej: Pomoc de minimis zbyt minimalna, by ją poświadczać?

ARR informowała wówczas: "Nie ma ogólnej bazy, do której organy udzielające pomocy de minimis w rolnictwie wprowadzałyby dane. UOKiK prowadzi taki system dla przedsiębiorstw, ale nikt nie przygotowuje takiego systemu dla rolników.
Rolnik powinien żądać zaświadczeń o wysokości (w złotych i w euro) udzielonej mu pomocy w ramach de mnimis."

Limit pomocy de minimis to 15 tys. euro dla producenta rolnego na 3 lata podatkowe (tj. rok bieżący i dwa poprzedzające).

Więcej: Co zalicza się do pomocy de minimis?

                 Jaka pomoc dla rolników w ramach de minimis?