Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z 14 kwietnia 2016 r. spowodowała, że sprzedaż nieruchomości rolnych została mocno ograniczona. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki w przypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi. Jak zastrzega KOWR, nie należy jednak spodziewać się wzrostu sprzedaży. Ustalono plan sprzedaży w kolejnych latach (do 2019 r.) na poziomie 7 tys. ha rocznie. (dla porównania: W 2015 r. ANR sprzedała 76,6 tys. gruntów rolnych.)

Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.: nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod  budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Ich sprzedaż ma pozwalać na uruchomianie inwestycji o charakterze gospodarczym, które przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy i tym samym polepszania warunków życia społeczności lokalnych.

W I półroczu 2017 r. z Zasobu WRSP sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 2 824 ha, w tym w trybie przetargowym – 1 422 ha oraz w trybie bezprzetargowym – 1 402 ha.

Przeprowadzonych zostało 17 878 przetargów na sprzedaż gruntów Zasobu WRSP o łącznej powierzchni 8 317 ha. Rozstrzygniętych zostało 2 647 przetargów na sprzedaż gruntów o łącznej powierzchni 1 419 ha.

Aktualnie KOWR rozlicza należności z tytułu 25,9 tys. sztuk umów sprzedaży nieruchomości Zasobu z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty.

Jak wyliczyła NIK, w 2016 r. nastąpiło obniżenie przychodów realizowanych przez Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa o 58,4%.

Więcej: Agencje wykonawcze pod kreską z powodu wstrzymania sprzedaży ziemi