Ustawa z 14 maja br. dopuszcza prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie.

Jak pisaliśmy, pomimo że ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wydłuża okres na papierową ewidencję utylizacji odpadów do 31 grudnia 2020 r. to praktycznie nie można było przekazać odpadów do utylizacji bez prawidłowo wypełnionej karty przekazania odpadów (KPO), w której trzeba było obowiązkowo podać numer rejestrowy BDO. Ustawa z 14 maja br. ma poprawiać m.in. ten błąd.

Ewidencja papierowa bez podawania numeru BDO

Jak podaje BDO, podmioty, które prowadzą dokumenty ewidencji w formie elektronicznej, za pomocą dedykowanego modułu w BDO, nadal mogą z niego korzystać, jednak w przypadku przejęcia odpadów od podmiotu na podstawie sporządzonej w formie papierowej KPO/KPOK powinny dodatkowo rozpocząć prowadzenie ewidencji również w takiej formie, czyli papierowej.

Co ważniejsze, podmioty zobowiązane do uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO (czyli także rolnicy z gospodarstwami o powierzchni powyżej 75 ha) do momentu jego uzyskania, mogą jeszcze w 2020 r. bez ww. wpisu prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej, pozostawiając jednocześnie na dokumentach ewidencyjnych puste pole z numerem rejestrowym.

Wzory dokumentów stosowane na potrzeby ewidencji odpadów sporządzanej w formie papierowej zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy o odpadach. Wzory dokumentów ewidencji w wersji edytowalnej są już dostępne pod tym linkiem.

Należy pamiętać, że wydłużenie terminu składania papierowego wniosku nie zwalnia określonej grupy przedsiębiorców rozpoczynającej działalność, jak i nowych właścicieli gospodarstw rolnych o pow. powyżej 75 ha z obowiązku rejestracji w BDO w celu uzyskania numeru rejestrowego BDO.

Zgodnie z ustawą o odpadach, każdy przedsiębiorca lub rolnik (gospodarstwo powyżej 75 ha), który chce rozpocząć działalność ma obowiązek złożyć wniosek o nadanie nr BDO na 30 dni przed rozpoczęciem działalności.