Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014–2020.

Główna zmiana zaproponowana w tych przepisach to podwyższenie kwoty pomocy oraz wprowadzeniu standardowych stawek jednostkowych na wykonanie (budowę) nowych zbiorników na nawozy naturalne płynne (gnojówkę lub gnojowicę) lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych stałych.

I tak, maksymalną wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi na jedno gospodarstwo rolne, w ramach ww. operacji, tj. Inwestycji zabezpieczającej wody przed azotanami (...) podniesiono ze 100 na 150 tys. zł.

Więcej na temat inwestycji w gospodarstwach rolnych, ale już w nowej perspektywie czyli WPR po 2023 r już wkrótce, podczas konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie" 27 października br. w Jachrance. Zarejestruj się już dziś!

Jeśli chodzi natomiast o wspomniane standardowe stawki jednostkowe, to rozpisano je w projektowanym rozporządzeniu następująco:

Standardowa stawka jednostkowa za budowę:

1) metra kwadratowego płyty do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych o powierzchni:

a) do 100 m2 – wynosi 575 zł,
b) powyżej 100 m 2 – wynosi 465 zł;

2) metra sześciennego zamkniętego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej:

a) do 50 m3 – wynosi 1280 zł,
b) powyżej 50 m3 i do 100 m3 – wynosi 930 zł,
c) powyżej 100 m3 – wynosi 690 zł;

3) metra sześciennego otwartego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej:

a) do 50 m3 – wynosi 980 zł,
b) powyżej 50 m3 i do 100 m3 – wynosi 670 zł,
c) powyżej 100 m3 – wynosi 575 zł;

4) metra sześciennego zbiornika na gnojowicę z zadaszeniem o pojemności użytkowej:

a) do 500 m3 – wynosi 655 zł,
b) powyżej 500 m3 i do 1000 m3 – wynosi 335 zł,
c) powyżej 1000 m3 – wynosi 195 zł;

5) metra sześciennego zbiornika na gnojowicę bez zadaszenia o pojemności użytkowej:

a) do 500 m3 – wynosi 465 zł,
b) powyżej 500 m3 i do 1000 m3 – wynosi 275 zł,
c) powyżej 1000 m3 – wynosi 165 zł.

Jak to będzie liczone?

W projekcie rozporządzenia zapisano, że w przypadku inwestycji związanych z doposażeniem gospodarstw w zbiorniki lub płyty do przechowywania kiszonek oraz w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Pomoc w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych dotyczy również inwestycji związanych z przebudową istniejących miejsc do przechowywania nawozów naturalnych lub zakupem nowych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę.

Natomiast w przypadku wykonania (budowy) nowego zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych, pomoc przyznawana będzie w formie standardowych stawek jednostkowych.

W związku z tym, że pomoc w tym instrumencie wsparcia przyznaje się w wysokości do 60% albo 50% kosztów kwalifikowalnych, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, poziom pomocy przyznawanej na budowę nowych zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych też będzie wynosić odpowiednio do 60% albo 50% określonej standardowej stawki jednostkowej.

Jednocześnie możliwe formy wsparcia można będzie łączyć. Na przykład w rozporządzeniu określono, że inwestycja polegająca na budowie nowych zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych może obejmować również koszty ogólne stanowiące refundację poniesionych kosztów, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, ustalonej jako suma iloczynów standardowych stawek jednostkowych i odpowiednio pojemności planowanego zbiornika lub powierzchni planowanej płyty, w przypadku gdy będą one planowane.

Sama wysokość stawek została ustalona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie danych historycznych (lata 2019–2021) pochodzących z wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014–2020 oraz cen jednostkowych budowli z IV kw. 2021 r.

Kto skorzysta na zmianach?

W ramach operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” objętego PROW 2014–2020 ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy odbył się w terminie 10.12.2021-7.02.2022 r. Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie postępowania w sprawach przyznania pomocy oraz wypłaty pomocy zostaną zakończone do dnia wejścia w życie nowego (projektowanego) rozporządzenia, postanowiono wprowadzić w nim przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi osoby, które ubiegały się o pomoc w ww. naborze, a złożone przez nie wnioski nie zostały rozpatrzone, będą mogły dokonać zmiany w tym wniosku o przyznanie pomocy m.in. w zakresie kwoty pomocy poprzez jej podwyższenie, jeżeli planowana operacja wymaga takiej zmiany. 

Kolejny (i ostatni) nabór wniosków z tego działania - zgodnie z harmonogramem naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 - odbędzie się w listopadzie lub w grudniu 2022 r.