Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zawiera zmiany wynikające z obowiązku składania wniosków o dopłaty bezpośrednie przez Internet i ujednolicające tryb postępowania przy płatnościach obszarowych z PROW.

Zaproponowano rezygnację z zapisu „Płatność ONW jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW”.

Jak podano, termin płatności wynika z regulacji rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1306/2013 i został uregulowany w art. 31 ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, „w którym mowa, że decyzja administracyjna w sprawie o przyznanie pomocy jest wydawana w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy. W związku z powyższym nie zachodzi ryzyko, iż w wyniku proponowanych zmian płatności wypłacane będą w terminie późniejszym niż miało to miejsce w latach poprzednich”.

Analogiczne zmiany są wprowadzone dla innych płatności obszarowych z PROW: rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych.

Zniesiony też będzie dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw obowiązek deklarowania we wniosku działek nie zgłaszanych do płatności – podobnie jak dla płatności bezpośrednich.

Więcej: Zmiany we wniosku o dopłaty bezpośrednie

Nowością jest rezygnacja z przesyłania materiału graficznego przez Agencję – teraz ma on być tylko „udostępniany”, a już nie „przesłany” – czyli obowiązywać ma zapis: „Do wniosku o przyznanie płatności ONW rolnik dołącza materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, udostępniony przez Agencję.”

Po zmianie wniosek nie będzie mógł być składany w formie pisemnej, stosowny zapis ma brzmieć:  „Wniosek o przyznanie płatności ONW składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego”.

„Proponowane zmiany prowadzą do uproszczenia i przyspieszenia procesu obsługi wniosków przez ARiMR” – podano w uzasadnieniu.

Zasady te mają obowiązywać od 15 marca.

Pytamy w ARiMR, czy w latach 2018-2020 materiał graficzny dotyczący ONW będzie tylko "udostępniany", czy też - tak jak dla płatności bezpośrednich - przekazywany w formie papierowej? Podobnie - co będzie z pozostałymi płatnościami obszarowymi z PROW?