Ja poinformowała Gazeta Podatkowa, podatek leśny w 2020 r. wyniesie 42,73 zł od 1 ha lasu. Stawka ta, zgodnie z ustawowymi przepisami, wyliczana jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia ta pierwszych 9 miesięcy 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3 (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1018). Podatek należny gminie to równowartość 0,220 m3 drewna, według obliczonej średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskiwanej przez nadleśnictwa.

W ubiegłym roku średnia cena sprzedaży drewna za wskazany ustawowo okres wyniosła 191,98 zł za 1 m3. Podatek leśny w 2019 r. wynosił więc 42,24 zł od 1 ha. Zgodnie z ustawą podatek leśny jest o połowę niższy, w przypadku lasów wchodzących w obręb rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Podatek leśny uiszczać muszą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, a także spółki, nieposiadające osobowości prawnej. Konieczność wniesienia daniny do kasy gminy dotyczy właścicieli lasów, w tym lasów samoistnych, oraz użytkowników wieczystych lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.