Podatek rolny płatny jest w czterech ratach - do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada roku podatkowego. Można go wpłacić na konto bankowe lub gotówką w kasie urzędu gminy lub u sołtysa. Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy, zwyczajowo, podatek jest płacony jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jaka jest stawka podatku rolnego?

Do obliczenia stawki podatku rolnego brana jest pod uwagę średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. GUS ogłasza ją zazwyczaj do 20 października każdego roku.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Dla porównania, stawka za 2022 r. została ustalona na poziomie 61,48 zł zł za 1 dt, za rok 2021 określono ją na poziomie 58,55 zł/dt, za 2020 - 58,48 zł/dt, za 2019 - 54,36 zł/dt.

Wysokość podatku zależy od wielkości gospodarstwa rolnego, a stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 2,5-5 kwintali żyta od 1 hektara przeliczeniowego, tj. w tym roku rolnik za każdy hektar przeliczeniowy gruntów w gospodarstwie musi uiścić daninę w kwocie minimum 185,125 zł (za 2022 r. było to 153,7 zł) i do 370,25 zł za 1 hektar pozostałych gruntów.

Dokładną kwotę rolnik otrzymuje w decyzji, którą dostaje pocztą. Rada Gminy może zdecydować – czy ostatecznie utrzymuje cenę GUS-owską, czy obniża ją w stosownej uchwale, po wcześniejszym obowiązkowym zasięgnięciu opinii właściwej miejscowo izby rolniczej.

Kto płaci podatek rolny?

 • właściciel gruntu,
 • posiadacz samoistny, czyli jeśli używasz gruntów jak właściciel, choć nim nie jesteś,
 • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
 • posiadacz gruntów publicznych na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy,
 • dzierżawca gospodarstwa rolnego, czyli gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej

Kto NIE płaci podatku rolnego?

NIE płacisz, jeśli twoje grunty to:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi,
 • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli zagospodarowujesz je i utrzymujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • grunty, które jako działkowiec masz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jesteś (wystarczy, że spełniasz tylko JEDEN z tych warunków):
 1. w wieku emerytalnym,
 2. inwalidą I albo II grupy,
 3. osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 4. osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Jeśli złożysz wniosek – gmina może zwolnić z podatku:

 • grunty orne, łąki i pastwiska, które obejmuje melioracja,
 • część gruntów gospodarstw rolnych, na których kończysz produkcję rolną – szczegóły znajdziesz na stronie internetowej gminy,
 • grunty gospodarstw rolnych, które powstają z zagospodarowania nieużytków,
 • grunty gospodarstw rolnych, które powstają przez wymianę lub scalenie,
 • grunty, które przeznaczasz na stworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 hektarów, jeśli je:
 1. kupujesz lub masz w użytkowaniu wieczystym w ramach umowy sprzedaży,
 2. masz w użytkowaniu wieczystym,
 3. masz w dzierżawie lub użytkowaniu na co najmniej 10 lat – dotyczy to gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.