Jak wynika z tabelek przedstawionych przez KE, Polska przekroczyła kwotę mleczną o 0,2 proc. i ma zapłacić karę w wysokości 4 mln 112 tys. euro – podano w informacji PAP wraz z komentarzem zastępcy prezesa Agencji Rynku Rolnego Lucjana Zwolaka, że z informacji ARR wynika, że Polska przekroczyła limit produkcji mleka o 15 mln kg, czyli o 0,15 proc.

„Zwolak wyjaśnił, że takie dane Polska przekazała Komisji Europejskiej, a informacja KE powinna być z nimi zgodna” – informuje PAP i cytuje Zwolaka:  - Być może Komisja dokonała zaokrąglenia arytmetycznego do 0,2 proc. Dane Komisji i nasze są spójne, tym bardziej, że podana przez KE kwota opłaty dodatkowej w wysokości 4 mln euro zgadza się z naszymi wcześniejszymi wyliczeniami.

„Zwolak dodał, że agencja kończy akcję ściągania opłaty dodatkowej od punktów skupu mleka, a te od swoich dostawców. Opłata ta ma zostać przekazania Brukseli do końca roku rozliczeniowego, czyli do 15 października. Poinformował, że wskutek postępowań odwoławczych ostatecznie będzie ona nieco mniejsza niż obliczone wcześniej 4 mln euro” - czytamy w depeszy PAP.

Z kolei Ministerstwo Rolnictwa opublikowało „Komentarz do informacji prasowej Komisji Europejskiej nt. przekroczenia kwot mlecznych przez pięć państw członkowskich UE w roku kwotowym 2012/2013”.

Czytamy w nim:

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku” (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1), w przypadku gdy w danym roku kwotowym mleko lub przetwory mleczne zostaną wprowadzone do obrotu w ilości przewyższającej krajową kwotą mleczną określoną dla każdego państwa członkowskiego, ilość mleka ponad kwotę krajową podlega opłacie karnej.

Opłata, jaką państwo członkowskie ma obowiązek uiścić w przypadku przekroczenia kwoty krajowej, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia nr 1234/2007, zostaje pobrana od producentów, którzy przyczynili się do tego przekroczenia. Wysokość opłaty na poziomie kraju wynosi 27,83 euro za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad krajową kwotę mleczną, natomiast ostateczna jednostkowa wysokość opłaty, jaką jest zobowiązany uiścić dostawca za każdy kilogram przekroczenia jego kwoty indywidualnej jest ustalana po zakończeniu danego roku kwotowego na podstawie wykorzystania kwot indywidualnych wszystkich rolników.

Od września  2012 r.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie danych Agencji Rynku Rolnego zamieszczało w kolejnych miesiącach na stronie internetowej ministerstwa informację o wielkości skupu mleka i prognozowanego przekroczenia krajowej kwoty mlecznej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013. Informacja o realnej możliwości przekroczenia krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych i wynikających z tego faktu konsekwencjach w postaci opłaty, którą dostawcy przekraczający kwoty indywidualne będą zobowiązani uiścić po rozliczeniu roku kwotowego 2012/2013 była również systematycznie przekazywana do związków branżowych i organizacji rolniczych z prośbą o bieżące informowanie zrzeszonych w ww. związkach podmiotów na temat sytuacji w zakresie wielkości skupu mleka. W przekazywanych rolnikom informacjach podkreślano konieczność uwzględnienia ryzyka przekroczenia kwoty w decyzjach o planowanej wielkości produkcji w gospodarstwach rolnych.

Należy podkreślić, że dzięki przekazywanym informacjom oraz bardzo dobrej współpracy z producentami mleka i organizacjami ich zrzeszającymi, ostateczna wysokość przekroczenia była niewielka w stosunku do początkowo prognozowanej. Agencja Rynku Rolnego określiła stawkę opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw należnej od rolnika na poziomie 3,45 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujący producentowi limit.”