Dochody z gospodarstwa rolnego stanowią 9,8 proc. przeciętnych miesięcznych dochodów na 1 osobę w gospodarstwach domowych według liczby osób w wieku 60 lat i więcej w gospodarstwie domowym w 2018 r. dla osób mieszkających na wsi – podano w informacji na temat osób starszych, skierowanej do Sejmu.

KRUS wypłaca emerytury i renty dla 900 045 osób, w tym 871 407 osób ma 60 lat i więcej.

Osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy było 196 947, w tym powyżej 60 r.ż. - 99 402.

W 2018 r. ubezpieczeniem społecznym rolników (KRUS) zostało objętych 76 981 osób starszych. W tej grupie dominowali mężczyźni – 65 835 osób.

Renty rodzinne pobierało prawie 11 507 osób starszych.

W 2018 r. wypłacane były również, jako zobowiązania z PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013, renty strukturalne. Łącznie z tego działania w 2018 r. skorzystało 6 480 osób starszych, a zrealizowane z tego tytułu płatności wyniosły 56 407 442,90 zł.

Wyliczono też średni okres pobierania świadczenia - ustalany dla osób, które ukończyły 60 lat życia i zmarły w 2018 r. Jest on liczony od daty przyznania świadczenia do daty zgonu.

Średni okres pobierania wynosi (w latach):

Emerytura rolnicza          21,6

Renta rolnicza ogółem  15,5

Renta rolnicza stała        16,4

Renta rolnicza okresowa              7,2

Renta rodzinna 17,7.

MRiRW wyliczyło, że w 2018 r. liczba producentów rolnych po 60 roku życia, wnioskujących o przyznanie płatności bezpośrednich, wynosiła 343 200. Łączna kwota zrealizowanych dla nich w 2018 r. jednolitych płatności obszarowych wyniosła ok. 2 473 000,00 zł. Producenci rolni w wieku  60+ korzystali także z innych działań uruchomionych w ramach PROW 2014-2020. Ponadto, w 2018 r. z dopłat do kredytów (finansowanych ze środków krajowych) skorzystało  475 kredytobiorców w wieku 60 lat i więcej. Łączna kwota pomocy (liczona jako EDB  – ekwiwalent dotacji brutto) wyniosła 6 280 014,62.