Analogiczny wskaźnik liczony tylko dla gospodarstw indywidualnych i pracującej tam rodzinnej siły roboczej wyniósł 17 osób na 100 ha ogółu użytków rolnych, a w gospodarstwach osób prawnych – 2,5 osoby na 100 ha użytków rolnych (tylko pracownicy najemni zatrudnieni na stałe) – wynika z ostatniego spisu rolnego.

Wśród pracujących wyłącznie lub głównie w gospodarstwach rolnych nieco więcej jest mężczyzn niż kobiet. Struktura wieku mężczyzn i kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych, pomimo różnej dla obu płci oficjalnej granicy wieku emerytalnego, jest zbliżona.