Komisja Europejska, Rada i Parlament Europejski zgodziły się, że kwotowanie cukru potrwa do 2017 r.

Efektem zniesienia kwotowania produkcji może być dalszą koncentracją upraw buraków cukrowych i produkcji cukru – przewiduje FAMMU/FAPA na podstawie Reuters. Brak limitów produkcyjnych powinien skutkować wzrostem produkcji, ale gwarancji nie ma, bo potencjalne spadki w mniej wydajnych rejonach nie muszą zostać zrekompensowane potencjalnymi wzrostami w bardziej wydajnych. Jednym z efektów może być także większa zmienność cen, na co wpływ będzie mieć także popyt i import. Koncentracja może też oznaczać mniejszą konkurencję i w efekcie może pozwalać na prowadzenie polityki cenowej, która nie musi być korzystna dla konsumenta.