Ogółem dochody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r. były zrealizowane w kwocie 549 550 tys. zł, a ze środków budżetu krajowego w częściach budżetowych będących w dyspozycji ministra rolnictwa i rozwoju wsi wydatkowano 8 301 895 tys. zł – podał 23 czerwca podczas obrad sejmowej KRiRW wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński.

Jak mówił p.o. dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Najwyższej Izby Kontroli Marek Adamiak, Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa za 2020 r. w częściach, których dysponentem był minister rolnictwa.

- Ocena ta uwzględnia wyniki kontroli w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. przeprowadzono jedynie analizę porównawczą danych o wykonaniu dochodów w 2020 r. z wynikami 2019 r. – mówił.

Jak dodał, również w tym roku NIK dokonała tylko opisowej oceny budżetu ZWRSP:

- Wykonanie w 2020 r. planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oceniono w formie opisowej ze względu na stwierdzone istotne nieprawidłowości.

Czego dotyczyły?

- Dotyczyły one przede wszystkim niegospodarnego wydatkowania kwoty 22 000 tys. zł na przetwarzanie towarów z przejętego mienia od spółki Eskimos SA, w sytuacji gdy zadanie to miało być realizowane i finansowane przez spółkę POL OWOC, utworzoną przez KOWR do tego celu. Po drugie – zaniechanie zbycia lub wydzierżawienia środków trwałych KOWR pozyskanych w związku z przejęciem przedmiotu zastawu rejestrowego od Eskimosa SA, co doprowadziło do bezumownego korzystania z tych środków przez wyżej wymienioną spółkę, w konsekwencji czego KOWR wystawił faktury za bezumowne korzystanie na kwotę 401 800 zł. Należy podkreślić, że faktura ta do dnia dzisiejszego nie została zapłacona. Po trzecie – niewywiązywanie się z realizacji zadań polegających na udzieleniu gwarancji, o których mowa w art. 24 ust. 11 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. I po czwarte – udzielenie zamówień publicznych skutkujących wydatkami na kwotę 1100 tys. zł z naruszeniem wewnętrznych przepisów prawa.

Podobnie było w ubiegłym roku, czytaj:

NIK o nieprawidłowościach dotyczących poręczeń z ZWRSP