Późne lato i jesień to – zdaniem specjalistów – optymalny termin stosowania nawozów wapniowych. Wapnowanie pól idzie zatem właśnie teraz pełną parą. Zwiększone zainteresowanie rolników tego typu nawożeniem gleb potwierdzają dane zebrane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

W sumie, w skali kraju, w omawianym okresie 956 tys. gospodarstw rolnych zadeklarowało stosowanie nawozów mineralnych lub wapniowych. W ogólnej liczbie gospodarstw rolnych udział gospodarstw stosujących nawożenie wapniowe wynosił 21,3%.

Zużycie nawozów wapniowych w porównaniu do 2010 r. wzrosło ponad dwukrotnie i wyniosło 1 340 tys. ton (591 tys. ton w 2010 r.).

Zdaniem analityków GUS, na wzrost zużycia tych nawozów wpłynął m.in. wprowadzony w 2019 r. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” i związane z tym programem dofinansowanie na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska udzielane w ramach pomocy de minimis.

W 2020 r. średnie krajowe zużycie nawozów wapniowych (CaO) w przeliczeniu na 1 ha UR ogółem wyniosło 91,3 kg i było ponad dwukrotnie większe niż w 2010 roku. Wzrost wapnowania gleb odnotowano we wszystkich grupach obszarowych UR, przy czym największy, podobnie jak w przypadku zużycia nawozów mineralnych, w gospodarstwach o powierzchni powyżej 100 ha UR, w których zużycie tych nawozów wyniosło 133,3 kg CaO/ha UR ogółem.

W 2020 r. największe zużycie wapna nawozowego w kg na 1 ha UR ogółem odnotowano w województwach opolskim – 146,5 i dolnośląskim – 139,9. Najniższy poziom wapnowania gleb wystąpił natomiast w województwach świętokrzyskim i małopolskim, odpowiednio 50,9 kg i 52,4 kg/ha UR.

- Biorąc pod uwagę wysoki stan zakwaszenia gleb w Polsce wzrost nawożenia wapniowego jest nadal niewystarczający – oceniają jednak analitycy GUS.

Według szacunków Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach sumaryczne zapotrzebowanie krajowego rolnictwa na wapno wynosi ok. 31 mln t CaO, czyli przeciętnie ok. 2 t CaO/ha UR. Zastosowanie takiej ilości CaO pozwoliłoby na doprowadzenie odczynu gleb do poziomu odpowiadającego potrzebom produkcji roślinnej.

Przypominamy - rolnicy nadal mogą wnioskować o dofinansowanie na wapnowanie gleb. Nabór jest ciągły niezależnie od wyczerpania aktualnie dostępnych środków. Za każdą tonę wapna nawozowego lub środka wapnującego można uzyskać 300 zł dopłaty. Okres kwalifikowalności kosztów – od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2023 r.

Do końca czerwca 2021 roku rolnicy w ramach programu "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" złożyli 24 640 wniosków, a Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaciły 85 mln 163 tys. zł

Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki jest adresowane do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5).