Ledwie napisaliśmy, że Daniel Alain Korona, prezes Elewarru, od lat bezskutecznie i nieumiejętnie  zabiega o lustrację

Czytaj: Daniel Alain Korona, prezes Elewarru, się lustruje 

– a już okazuje się, że na znanym nam już anonimowym blogu pojawiła się informacja o tym, że IPN odmówił Koronie zajęcia się jego oświadczeniem lustracyjnym.

Jeśli wierzyć owym blogowym zapiskom (co to za zwyczaj, żeby o spółce Skarbu Państwa i jej prezesie informować na jakimś anonimowym blogu?), IPN zwrócił Koronie oświadczenie. Przeczytajmy zapisek z tegoż blogu (pisownia oryginalna):

„Biuro Lustracyjne IPN uznał pismem z dnia 31 maja 2019 r., że osoby pełniące w spółce Elewarr funkcje członka zarządu oraz rady nadzorczej, o ile urodziły się przed dniem 1 sierpnia 1972 roku są obowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego. Zdaniem IPN spełniony jest wymóg art.4 pkt.39 ustawy dotyczy spółek handlowych z udziałem skarbu państwa, a skoro jedynym wspólnikiem spółki jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czyli państwowa osoba prawna, zatem przepis ustawy stosuje się odpowiednio. Co prawda interpretacja Biura Lustracyjna IPN stoi w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem sądowym, które nie kwalifikowało spółkę Elewarr do kategorii spółek Skarbu Państwa.

Równocześnie jednak IPN zwrócił oświadczenie lustracyjne, uznając że oświadczenie winno być złożone wyłącznie właściwym organom powołującym, które przekazują je niezwłocznie do Biura Lustracyjnego. Teza IPN jakoby nie można było złożyć bezpośrednio oświadczenia stoi w sprzeczności z funkcjonalnością przepisów. Celem bowiem nie jest biurokratyczna procedura składania, a spełnienie wymogu lustracyjnego - stwierdza dr Daniel Alain Korona - Równie nieprawidłowe jest uznanie że Elewarr podlega przepisom lustracyjnym, nie jest bowiem spółką Skarbu Państwa. Orzecznictwo sądowe w tej kwestii przy okazji kwestii stosowania ustawy kominowej jest w tej materii jednoznaczne. Natomiast moim zdaniem powinna być honorowana możliwość dobrowolnego składania oświadczeń lustracyjnych.”

Tak więc nie tylko potwierdzono nasze przewidywanie, że złożenie w IPN oświadczenia lustracyjnego  przez osobę niezobowiązaną nie może zakończyć się jego weryfikacją przez IPN, ale dodano jeszcze pouczenie o obowiązku lustracyjnym, któremu podlegają członkowie zarządu oraz rady nadzorczej Elewarru. Przy okazji poznaliśmy bezcenną opinię pana prezesa o tym, że Elewarr nie jest spółką Skarbu Państwa.

Mamy więc ciąg dalszy kłopotów Elewarru z tożsamością.

Jeszcze miesiąc temu pisaliśmy, że na stronie internetowej Elewarru widnieje informacja: „ELEWARR Sp. z o.o. jest samodzielnym podmiotem gospodarczym ze 100%-owym udziałem Agencji Rynku Rolnego. W Oddziałach Regionalnych posiada nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe o łącznej pojemności 644 tysięcy ton”. Zabrano ją ze strony zaraz po naszej publikacji.

Z kolei MRiRW w tym samym czasie zdefiniowało firmę następująco: „ELEWARR Sp. z o.o. jest spółką będącą osobą prawną agencji wykonawczej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), a nie spółką ze 100 % udziałem Skarbu Państwa”.

Więcej: Wynagrodzenia członków zarządu ELEWARR-u nadal tajne przez poufne

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2 kwietnia 2019 r. zajmującej się m.in. informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji ekonomicznej spółki Elewarr, spółkę wielokrotnie nazywano „spółką państwową” i „spółką Skarbu Państwa”. Nikt nie protestował, nikt niczego nie wyjaśniał.

Tylko prezes KZRKiOR Władysław Serafin tak tłumaczył sytuację Elewarru i rynkowe powinności firmy:

„- W pewnym okresie była zamieniona forma. Spółka Elewarr została ze spółki Skarbu Państwa zrobiona na spółkę z o.o. i właśnie pan prezes spółki… znany wszystkim, miał zadanie, by doprowadzić do upadku spółki. Przez trzy lata pod rząd była strata. Następnie likwidacja. Kto miał kupić spółkę? Ja też wiem, kto miał ją kupić. Raport NIK mówi, kto miał kupić. Dlatego ktoś świadomie doprowadzał spółkę do upadłości, ale spółki Skarbu Państwa nie da się doprowadzić do upadłości i sprzedać prywatnemu. (…) Nie traktujmy dziś Elewarru jak kolejnej jakiejś politycznej intrygi, tylko jako narzędzie, bo gdyby Elewarr poszedł w prywatne ręce, to ten gość dyktowałby ceny zboża na rynku. Państwo nie miałoby nic do powiedzenia, my byśmy szli na ulice. Państwo wykładałoby pieniądze, dotacje dla rolników, a pieniążki i tak trafiłyby z powrotem do tego pana… niezależnie od tego, że wziąłby cały potężny magazyn za kilkadziesiąt milionów, warty może kilkaset milionów. To są kulisy sprawy.”

Mamy zatem co najmniej niespójną sytuację Elewarru. Spółka nie jest wykazywana na stronie internetowej MRiRW w ”Wykazie nadzorowanych spółek” – a, jak głosi informacja, „Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będąc organem odpowiedzialnym za ochronę interesów państwa w nadzorowanych spółkach z udziałem Skarbu Państwa, sprawuje nad nimi nadzór korporacyjny (właścicielski)”. Zatem Elewarr nie mieści się w ochranianych interesach państwa w tej spółce z udziałem Skarbu Państwa…

Nie znajdujemy też Elewarru wśród spółek prezentowanych na stronie internetowej KOWR, jako objętych jej nadzorem. Ba, nie ma jej nawet w zamieszczonym wykazie pokazującym „Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółek posiadany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.

Jaki jest wobec tego status Elewarru? Jaki jest status jej prezesa, Daniela Alaina Korony? Dlaczego pełniąc swoją funkcję przez ponad pół roku nie złożył oświadczenia lustracyjnego? Dlaczego KOWR go nie wymagał? Dlaczego dopiero w wyniku kuriozalnego „nibylustrowania” dowiadujemy się o wątpliwej przeszłości prezesa Elewarru?

Dlaczego on sam – pomimo stwierdzenia w czerwcu 2016 r. przez IPN, że część dotyczących go „dokumentów spełnia kryteria dokumentów opisanych w art. 4 ust. 2 ustawy o działaczach opozycji, tj. były wytworzone przez Wnioskodawcę lub przy Jego udziale w ramach czynności wykonywanych w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa” – nie wystąpił  przez trzy lata do sądu o autolustrację? Postępowanie takie dawno mogłoby się skończyć. Czy Korona oczyściłby się z podejrzenia współpracy? Czy udowodniłby tu i ówdzie pojawiającą się tezę o wytworzeniu dokumentów, zawierających notatki z rozmów z nim, przez samego SB-eka, bez jego udziału? Nie wiemy. Z wnioskiem o autolustrację Korona nie wystąpił. Sąd i IPN nie mają więc możliwości zbadania sprawy i ocenienia dokumentów. Ale wiemy, że takie dokumenty są. A czy Korona wystąpi teraz z oświadczeniem lustracyjnym, czy też będziemy świadkami długiej debaty nad statusem Elewarru, potrzebą składania oświadczeń lustracyjnych przez kierujących spółką i rozważania, czy składanie ich zgodnie z ustawą jest celowe, czy też może lepiej zmienić prawo? Tego też nie wiemy.

Nie wiemy również, czy i jaką rolę wyznaczy się Elewarrowi w zapowiadanym holdingu spożywczym i w jakim charakterze spółka wejdzie do niego. Wiemy, że ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 26 czerwca i pozwoli KOWR wykorzystywać mienie Zasobu do ustanawiania zabezpieczeń zaciąganych zobowiązań finansowych do kwoty 1 mld zł. Jak się to rozstrzygnie?

Poczytajmy tymczasem akta IPN. Pisownia oryginalna.

„Warszawa dnia 12.05.88. Notatka służbowa z rozmowy z DK. Dot. wczorajszego wiecu na SGPiS. DK poinformował mnie, że w związku z interwencją rektora SGPiS w jego zakładzie pracy nie mógł uczestniczyć w planowanym wiecu. Fakt ten jego zdaniem spowoduje radykalizację działań społeczności akademickiej tej uczelni. W najbliższym czasie nasilą się akcje ulotkowe i malowanie napisów na ścianach.

Ok. godz. 13.00 w dniu 11.05.88 przybyła do niego do pracy delegacja NZS-SGPiS i UW z pretensjami, że jego nie  zdecydowana postawa ośmieszyła organizację. Ok. godz. 17 spotkał się DK z zarządem Klubu Francuskiego. W czasie spotkania ustalono, że wydadzą ulotkę lub plakat informujący studentów SGPiS, że wiec się nie odbył z powodu zatrzymania organizatorów. (…)”

Ciekawe? Może jeszcze:

<Warszawa, 27 kwietnia 1988 r.  Notatka służbowa z rozmowy z „DK” dot. 1 maja. Z informacji przekazanych przez „DK” wynika, że na dzień 1 maja planowane są trzy nielegalne manifestacje

1) Po mszy u  św. Kostki gdzie głównym inspiratorem jest JAWORSKI ok godziny 11.00-12.00

2) Po mszy u św. Anny (godziny nie zdołał ustalić)

3) trzecia manifestacja prawdopodobnie na ochocie lecz nic bliższego nie wiadomo. Informacja ta pochodzi od członka NZS Politechniki Warszawskiej i jest jednoźródłowa.

(…)

DK poinformował mnie także że z przeprowadzanych przez niego rozmów z NZS – UW wynika, że są zainteresowani ewentualnością starć ulicznych z milicją. Takie ich nastawienie spowodowane jest informacją z Paryża, iż zanika zainteresowanie działalnością opozycji w Polsce a co za tym idzie znacznie zmniejszają się płatności na ten cel z zachodu. Potrzebna jest „reklama” dla sprawy. Mogą być prowokowane zajścia uliczne. (…)>

Wytwór fantazji Sb-eka? Szkoda, że nie może tego ocenić prokurator IPN…