Deklarację należy złożyć na formularzu PIT-6/PIT6L. Jej druk można pobrać w urzędzie skarbowym lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). Można go też wypełnić na komputerze, gdyż resort finansów udostępnił na swojej stronie internetowej formularz interaktywny.

Obowiązek dotyczy osób prowadzących tzw. działy specjalne produkcji rolnej, czyli mających uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, prowadzących pasieki.

Dochody z "działów specjalnych produkcji rolnej" nie są opodatkowane podatkiem rolnym, tylko dochodowym od osób fizycznych. To podatek osobisty, na co powinni zwrócić uwagę małżonkowie prowadzący "działy specjalne produkcji rolnej" na zasadzie "wspólności majątkowej małżeńskiej". Jak informuje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu na swojej stronie internetowej, w takim wypadku deklaracje PIT-6/PIT6L powinien złożyć oddzielnie każdy z małżonków i zadeklarować połowę zamierzonej przez małżonków produkcji w roku następnym.

Podobna zasada obowiązuje, gdy "działy specjalne produkcji rolnej" są prowadzone przez wspólników spółki cywilnej. "Każdy ze wspólników w swojej deklaracji winien wykazać rodzaj i rozmiar prowadzonych działów specjalnych wynikający z jego udziału w spółce" - tłumaczy kaliski Urząd Skarbowy.

Za niezłożenie deklaracji w terminie urząd skarbowy może wymierzyć rolnikowi karę grzywny na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie art. 56 § 4 kks grzywna może wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w tym roku od 138,60 zł do 27 tysięcy 720 zł.

Deklaracja posłuży do ustalenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy w 2012 roku. Kaliski urząd skarbowy przypomina, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalany w dwojaki sposób: na podstawie prowadzonej księgi (podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej) albo przy zastosowaniu norm szacunkowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wybór, czy uzyskany z działów specjalnych dochód ustalać na podstawie ksiąg czy norm szacunkowych, nie zawsze zależy od podatnika.