Raport zawiera informacje interesujące dla mieszkańców wsi.

Jak wynika z informacji, wskaźniki gospodarcze charakteryzujące polskie obszary wiejskie kształtują się następująco :

- spośród ponad 12,4 mln ludności w wieku 15 lat i więcej zamieszkującej na wsi w 2010 r. 6,7 mln osób – 54 proc. było aktywnych zawodowo (53 proc. w 2007 r.); współczynnik aktywności zawodowej był zdecydowanie wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet; zdecydowana większość osób pracujących (90 proc.) pracowała w pełnym wymiarze czasu, a pracę w niepełnym wymiarze prawie dwukrotnie częściej podejmowały kobiety;

- w gospodarstwach domowych użytkowników gospodarstw rolnych działalność pozarolnicza jest obecnie źródłem prawie 10 proc. dochodów; choć na obszarach wiejskich obserwuje się obecnie nadwyżkę siły roboczej w rolnictwie i brak miejsc pracy dla ludności bezrolnej, to jednocześnie na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest proces rosnącego zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich poza własnym gospodarstwem rolnym;

- stopa bezrobocia wyniosła w 2010 r. 9,3 proc., od 2004 r. odnotowano w tym zakresie znaczny spadek (o ponad 8 p.p.); stopa bezrobocia była wyższa w przypadku kobiet niż mężczyzn; zdecydowanie najwyższe stopy bezrobocia dotyczą ludności młodej oraz bezrolnej;

- pomimo zmniejszania się różnic w dochodach między miastem a wsią, dochód rozporządzalny na 1 os. w gospodarstwie domowym na wsi był nadal znacząco niższy niż w miastach i wynosił w 2009 r. 889 zł (w miastach 1 255 zł); głównymi składnikami dochodu rozporządzalnego ogółem w gospodarstwach domowych rolników były dochody z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie (68,0 proc.), ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych (13,0 proc.), z pracy najemnej (11,8 proc.) oraz ze świadczeń pomocy społecznej (3,3 proc.);

- na towary i usługi konsumpcyjne na 1 os. w gospodarstwie domowym przeciętnie miesięcznie w 2009 r. na obszarach wiejskich wydawano 775 zł (w miastach – 1 070 zł), w gospodarstwach domowych rolników 685 zł.