Napisaliśmy, że zwolnione od podatku dochodowego są m.in. dochody uzyskane przez rolnika „ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa”.

Otrzymaliśmy pytanie od Czytelnika: „co zawiera się w określeniu <przerób mleka sposobem przemysłowym> ... <dochody ze sprzedaży ....przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na ....przetwórstwie mleka>?

Pytanie przekazaliśmy do Ministerstwa Finansów.

Po dwóch tygodniach mamy odpowiedź.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

Określenie „przerób mleka sposobem przemysłowym” użyte w tym przepisie, nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem przy jego interpretacji należy posłużyć się wykładnią językową.

Według Słownika Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN  (Warszawa 1996):

- przetwórstwo, to przerabianie surowców na gotowe produkty (tom lit. L-P str. 970),

- przerób, to przerabianie surowca na produkt lub półprodukt (tom lit. L-P str. 954),

- przemysłowy, to dotyczący przemysłu, związany z przemysłem, mający zastosowanie w przemyśle (tom lit. L-P str. 943),

- sposób, to określona metoda, forma wykonania (Mały Słownik Języka Polskiego  Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 str. 870).

W konsekwencji przez „przerób mleka sposobem przemysłowym” należy rozumieć przerabianie surowca jakim jest mleko na produkty gotowe (np. masło) lub półprodukty z wykorzystaniem metod mających zastosowanie w przemyśle.