GUS wyliczył, że rok 2018 w porównaniu z rokiem poprzednim był mniej korzystny dla rozwoju rolnictwa Wspólnoty. „Wartość dodana brutto w rolnictwie na poziomie UE w porównaniu z rekordowym wynikiem ubiegłorocznym obniżyła się o ok. 3% i wynosiła 182,3 mld EUR. Na wynik ten wpłynął głównie blisko 20% spadek wartości dodanej, który wystąpił w niemieckim sektorze rolnym (z 20,9 mld EUR do 16,8 mld EUR).

Polskie rolnictwo odnotowało ok. 11% spadek wartości dodanej brutto, osiągając wynik 9,5 mld EUR. Udział wartości dodanej polskiego rolnictwa stanowił w 2018 r. 5,2% wartości dodanej generowanej w całym bloku EU28. Według Eurostatu w pozostałych czołowych gospodarkach UE28, tj. we Włoszech, Francji i Hiszpanii odnotowano w sektorze rolnym kilkuprocentowy wzrost wartości dodanej brutto (odpowiednio o: 1,2%, 8,9% i 4,9%). Skumulowany wynik wartości dodanej osiągnął w tych krajach wartość 94,6 mld EUR”.

Wartość dodana brutto to podstawowa kategoria dochodowa, określająca sytuację ekonomiczną. Stanowi różnicę między wartością rolniczej produkcji globalnej a zużyciem pośrednim (kosztem usług i towarów zużytych w procesie produkcyjnym). Wyrażona jest w cenie podstawowej, tj. w kwocie należnej producentowi za jednostkę towaru lub usługi, pomniejszonej o wszelkie należne podatki i powiększonej o wszelkie dotacje.