W pierwszym kwartale 2022 r. średnia cena towarów i usług obecnie konsumowanych w rolnictwie (tj. nakładów niezwiązanych z inwestycjami) wzrosła o 9,5 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 r., czemu sprzyjały silne wzrosty dla nawozów i polepszaczy gleby (+21,2 proc.), energii i smarów (+17,4 proc.) oraz pasz zwierzęcych (+9,2 proc.). Tymczasem średnia cena wyprodukowanych artykułów rolnych, jako całości wzrosła o 6,0 proc. 

W ujęciu rocznym średnia cena środków do produkcji rolnej niezwiązanych z inwestycjami wzrosła w UE o 27,4 proc. między I kwartałem 2021 r. a I kwartałem 2022 r. W szczególności ceny w grupie nawozów i polepszaczy gleby średnio w UE prawie podwoiły się (+96,2 proc.), a średnia cena energii i smarów wzrosła o ponad połowę (+55,6 proc.). Wyższe koszty zbóż i energii przełożyły się również na droższe pasze dla zwierząt (+22,9 proc.).

Średnia cena produktów rolnych w UE w okresie od I kwartału 2021 r. do I kwartału 2022 r. wzrosła o 19,9 proc. Szczególnie silne wzrosły ceny zbóż (średnio +41,5 proc.) i roślin oleistych (+51,7 proc.) oraz bydła ( +24,2 proc.), drobiu (+22,2 proc.) i mleka (+21,4 proc.).

Wśród państw członkowskich UE największe tempo wzrostu średniej ceny produktów rolnych odnotowano na Litwie (+18,1 proc. w I kwartale 2022 r. w porównaniu z IV kwartałem 2021 r.), a następnie w Rumunii (+14,4 proc.) i Holandia (+13,9 proc.). Chorwacja (-5,8 proc., w związku ze spadkiem cen roślin pastewnych), Słowacja (-0,8 proc.) i Grecja (-0,4 proc.) były jedynymi krajami, w których wskaźnik cen w tym okresie spadł.

Największe tempo wzrostu średniej ceny nakładów niezwiązanych z inwestycjami odnotowano również na Litwie (+24,5 proc.), a następnie na Łotwie (+18,9 proc.) i Słowacji (+14,6 proc.). Wszystkie państwa członkowskie odnotowały wzrosty, ale najmniejsze stopy wzrostu odnotowano na Malcie (+4,7 proc.), Słowenii i Portugalii (w obu przypadkach po 6,2 proc.).