Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zwaartego w cenie oleju napędowego.Ustawa trafi do Sejmu. Wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Z początkiem roku 2012 weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 1006/2011 wprowadzające nowe oznaczenia kodów CN oleju napędowego. W związku z tym, oraz ze względu na ewentualne zmiany w oznaczeniach kodów w następnych latach, konieczne jest wprowadzenie zmian w ustawie.

Zgodnie z nowym przepisem, zmiany oznaczeń kodów oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie będą skutkować zmianami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Chodzi o olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz biopaliwo oznaczone kodem CN 3824 90 91.

Wprowadzenie tej zmiany umożliwi producentom rolnym otrzymywanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w przypadku ewentualnych dalszych zmian w oznaczaniu kodem CN oleju napędowego.

Kolejna zmiana dotyczy dołączanej do wniosku o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur. Zgodnie z propozycją, producent rolny będzie zobowiązany złożyć wniosek o zwrot podatku wraz z dołączonymi do niego fakturami lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Kopie tych faktur nie będą wymagały potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przedłożony był przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.