PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Fatalne prognozy dla rynku trzody chlewnej

Fatalne prognozy dla rynku trzody chlewnej
fot. pixabay

Niestety, w pierwszej połowie 2021 r. ceny trzody będą prawdopodobnie nadal obniżały się! Wzrośnie natomiast cena bydła – wynika z najnowszego raportu Rynek mięsa.Ale po kolei, zacznijmy od skali produkcji i pogłowia. Jak wynika z raportu IERiGŻ, w Polsce, w I półroczu 2020 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła 2 531 tys. ton i była o 5 tys. ton mniejsza od ubiegłorocznej (2 536 tys. ton). O jej relatywnie małym spadku zadecydował wzrost produkcji mięsa drobiowego (o 4,0%, tj. o 53 tys. ton), a także wołowego, choć w znacznie mniejszym stopniu (o 1,1%, tj. o 3 tys. ton). Większa produkcja tych gatunków mięsa prawie wyrównała (w 92%) spadek produkcji wieprzowiny (o 6,5%, tj. o 61 tys. ton). W rezultacie, w I półroczu 2020 r. produkcja drobiu stanowiła 54% produkcji trzech podstawowych żywców, produkcja wieprzowiny 35%, a wołowiny 11%.

Ocenia się, że w II półroczu b.r. produkcja wieprzowiny może wzrosnąć o ok. 8,0%, a wołowiny i drobiu zmniejszyć się odpowiednio o 3,0% i 1,0%. W rezultacie w całym 2020 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej może wynieść ok. 5 182 tys. ton. Byłaby wówczas większa niż w 2019 r. o ok. 1,0%. Produkcja wieprzowiny i drobiu wzrośnie prawdopodobnie o ok. 1,0% i wyniesie odpowiednio 1 878 tys. ton i 2 743 tys. ton. Produkcja wołowiny może zmniejszyć się o ok. 1,0% do 561 tys. ton.

W czerwcu 2020 r. pogłowie trzody wyniosło 11,4 mln sztuk i było większe niż rok wcześniej o 652 tys. sztuk tj. o 6,0%. W odniesieniu do stanu z czerwca 2019 r. zwiększyła się liczebność wszystkich grup wiekowych pogłowia, w tym loch prośnych o 3,7%. Przewiduje się, że w grudniu 2020 r. pogłowie trzody może być takie jak w grudniu 2019 r. i wynieść ok. 11,2 mln sztuk.

Ale niestety - jak przewidują analitycy Instytutu - na skutek spadku cen trzody i pogorszenia opłacalności chowu, w czerwcu 2021 r. może nastąpić roczny spadek pogłowia o ok. 5-8%. Pogłowie trzody może wynieść ok. 10,5-10,9 mln sztuk.

Ostateczna skala jego spadku będzie zależała od skali spadku cen trzody oraz wzrostu cen zbóż w końcowych miesiącach 2020 r. i na początku 2021 r. Spadek cen trzody pojawił się w maju 2020 r., jako następstwo spadku popytu wywołanego pandemią COVID-19. W rezultacie, w II kwartale 2020 r. przeciętna cena trzody klasy E w UE-27 wyniosła 168,70 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 162,59 EUR. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 2,2% i 8,2%. W następnych miesiącach spadek cen jeszcze bardziej się pogłębił, czemu sprzyjał zmniejszony popyt w kanale HoReCa. W III kwartale przeciętna w UE-27 cena trzody klasy E wyniosła 149,43 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 142,437 EUR/100 kg. Ceny te były niższe niż w III kwartale 2019 r. odpowiednio o 16,5% i 18,7%.

Spadek cen trzody wyrażonych w złotych był mniejszy, niż cen wyrażonych w euro, ze względu na roczną deprecjację złotego. W II kwartale cena skupu trzody w Polsce wyniosła 5,65, a w III kwartale 4,93 zł/kg. Ceny te były niższe niż w analogicznych okresach przed rokiem odpowiednio o 2,1% i 15,0%.

Można sądzić, że w IV kwartale 2020 roku przeciętne cena trzody w UE-27 wyniesie ok. 135 EUR/100 kg. Gdyby kurs złotego względem euro utrzymał się na dotychczasowym poziomie (ok. 4,50), oznaczałoby to, że w Polsce cena trzody mogłaby wynieść ok. 4,60 zł/kg, w tym w grudniu ok. 4,30 zł/kg. Ceny te byłyby niższe niż rok wcześniej o ok. 30%!

I niestety - jak przewidują analitycy IERiGŻ - w I półroczu 2021 r. ceny trzody będą prawdopodobnie nadal obniżały się, ale stopa ich spadku będzie prawdopodobnie mniejsza od tegorocznej. Głębokość jej spadku będzie głównie zależała od rozwoju pandemii COVID-19 oraz eksportu wieprzowiny z UE-27 do krajów trzecich.

W bydle nieco lepiej

W czerwcu 2020 r. pogłowie bydła ogółem wyniosło 6 328 tys. sztuk i było o 0,5% mniejsze niż przed rokiem. Pogłowie krów zwiększyło się o 1,1%, a bydła pozostałego o 0,1%. Ocenia się, że w grudniu 2020 r. pogłowie bydła może wynieść ok. 6 270 tys. sztuk, a w czerwcu 2021 r. ok. 6 300 tys. sztuk. Oznacza to stabilizację tego pogłowia, ale ze wskazaniem na jego niewielki spadek, zwłaszcza w czerwcu 2021 r. Liczebność pogłowia w przyszłym roku będzie bowiem głównie zależała od rozwoju pandemii COVID-19. Od rozwoju pandemii uzależniony jest popyt i ceny wołowiny, a co za tym idzie także opłacalność chowu.

W I kwartale 2020 r. referencyjna cena bydła rzeźnego kategorii ACZ-R31 w UE-27 wyniosła 368,41 EUR/100 kg poubojowej i była o 1,4% niższa niż rok wcześniej. W II kwartale stopa jej spadku wzrosła do 4,0% (349,74 EUR, wobec 364,37 EUR), a w III kwartale ponownie zmalała do 0,7% (351,75 EUR, wobec 354,33 EUR). Spadek cen bydła w Polsce był głębszy niż średnich cen w UE-27, ale wzrost cen był większy i rozpoczął się wcześniej, bo z początkiem III kwartału. W I kwartale cena referencyjna polskiego bydła kategorii ACZ-R3 wyniosła 304,45 EUR/100 kg, a w II kwartale 280,24 EUR. Ceny te były niższe odpowiednio o 4,5% i 6,2%.

W III kwartale cena bydła w Polsce wyniosła 281,29 EUR i była wyższa niż rok wcześniej o 6,5%. W I kwartale 2020 r. cena skupu bydła ogółem w Polsce wyniosła 6,39 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,49 zł/kg. Cena bydła ogółem była niższa niż w I kwartale 2019 r. o 1,8%, a cena młodego bydła niższa o 2,0%. W II kwartale 2020 r. cena bydła ogółem wyniosła 6,20 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,36 zł/kg. Ceny te były niższe niż przed rokiem odpowiednio o 2,5% i 1,9%. W III kwartale 2020 r. przeciętna cena skupu bydła ogółem wyniosła 6,28 zł/kg, a cena młodego bydła 6,41 zł/kg. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 2,8% i 2,6%. Relatywnie mały spadek cen wyrażonych w złotych w porównaniu ze spadkiem cen polskiego bydła, wyrażonych w euro był możliwy dzięki rocznej deprecjacji złotego względem euro. Trudno jednak wytłumaczyć dlaczego roczny wzrost cen wyrażonych w złotych był w III kwartale mniejszy niż cen wyrażonych w euro, gdyż deprecjacja złotego postępowała nadal.

Ocenia się, że w grudniu cena bydła ogółem w Polsce może wynieść ok. 6,80 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego ok. 6,95 zł/kg. W obu przypadkach byłaby ona wyższa o ok. 7,0% od ceny ubiegłorocznej. Wzrost tych cen będzie jednak zależał od rozwoju pandemii COVID-19 i związanego z nią popytu na wołowinę.

Regres gospodarki polskiej, unijnej czy światowej nie będzie działał korzystnie na wzrost popytu tak krajowego jak i eksportowego, a tym samym na wzrost cen. Korzystnym czynnikiem oddziałującym na wzrost cen może być osłabienie złotego względem euro sprzyjające eksportowi.

W I półroczu 2020 r. ogólne saldo obrotów mięsem wyniosło 910,6 tys. ton, wobec 957,8 tys. ton w I półroczu 2019 r. Na skutek głębszego spadku eksportu niż importu, ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną powiększyło się w skali roku (z 54,0 tys. ton do 105,3 tys. ton, tj. o 94,0%).

Dodatnie saldo handlu zagranicznego wołowiną obniżyło się z 207,2 tys. ton do 208,9 tys. ton (o 0,8%), a w handlu drobiem wzrosło z 804,6 tys. ton do 807,0 tys. ton (o 0,2%). W II półroczu 2020 r. ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną może się zmniejszyć w relacji rocznej, podobnie jak dodatnie saldo handlu drobiem. Dodatnie saldo handlu wołowiną może pozostać na poziomie ubiegłorocznym. Spodziewać się można, że w całym 2020 r. dodatnie saldo obrotów zagranicznych trzema podstawowymi rodzajami mięsa zmniejszy się w skali roku o ok. 3,0% i wyniesie ok. 1 856 tys. ton, wobec 1 904 tys. ton w 2019 r. Ujemne saldo w handlu zagranicznym wieprzowiną może zwiększyć się ze 130,9 tys. ton do ok. 172 tys. ton. Dodatnie saldo handlu wołowiną może wynieść ok. 428 tys. ton, wobec 426 tys. ton w 2019 r., a handlu drobiem – 1 600 tys. ton, wobec 1 609 tys. ton. W I półroczu 2021 r. spodziewać się można spadku ogólnego salda obrotów mięsem do 903 tys. ton, który nastąpi głównie w wyniku redukcji salda w handlu zagranicznym drobiem.

We wrześniu 2020 r. ceny detaliczne wieprzowiny były o 0,6% niższe niż we wrześniu 2019 r. i o 7,8% niższe niż grudniu 2019 r. Ceny detaliczne wołowiny wzrosły w skali roku o 1,7%, a w stosunku do grudnia o 1,0%. Ceny detaliczne mięsa drobiowego były we wrześniu o 3,4% niższe niż we wrześniu 2019 r. i o 2,5% niższe niż w grudniu. Zmiany te wywołają prawdopodobnie odpowiednie zmiany spożycia. Ocenia się, że w 2020 r. spożycie mięsa wieprzowego może zwiększyć się o ok. 0,5 kg/mieszkańca (do 39,0 kg/mieszkańca). Spożycie mięsa wołowego pozostanie prawdopodobnie takie jak w 2019 r. (3,5 kg/mieszkańca), a mięsa drobiowego zwiększy się z 27,5 kg/mieszkańca do 28,5 kg. W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) może osiągnąć ok. 77,0 kg, a więc może być większe niż w 2019 r. o ok. 1,5 kg/mieszkańca. W 2021 r. spodziewać się można ponownego spadku spożycia wieprzowiny (o ok. 0,5 kg/mieszkańca) oraz niewielkiego spadku spożycia wołowiny (do3,4 kg/mieszkańca) i drobiu o ok. 0,5 kg/mieszkańca. Ogólne spożycie mięsa może się zmniejszyć o ok. 1,0 kg/mieszkańca (do ok. 76,0 kg/mieszkańca).

Nieciekawe perspektywy dla przemysłu mięsnego

Kończący się 2020 r. był trudnym okresem dla firm przemysłu mięsnego. Cała gospodarka, w tym rynek mięsa była pod presją rozwijającej się pandemii COVID-19 i wprowadzanych obostrzeń m.in. lockdownu. W pierwszej połowie 2020 roku wartość produkcji sprzedanej firm przemysłu mięsnego wyniosła 26,0 mld zł i była o 4,6% większa niż w I półroczu ubiegłego roku. Mniejsze uboje trzody chlewnej zostały po części zrekompensowane większymi ubojami bydła, a przede wszystkim znacznym wzrostem cen producenta o 6-10%. Tak duży wzrost cen zbytu, wynikał z podniesienia marżowości sprzedawanych produktów, spowodowanej rosnącymi kosztami produkcji, w tym wysokimi cenami surowca – zwłaszcza żywca wieprzowego oraz wyższymi kosztami pracy i dodatkowymi wydatkami na środki ochrony pracowników przed koronawirusem COVID-19. Priorytetem dla firm przetwórczych stało się zabezpieczenie ciągłości i bezpieczeństwa produkcji. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu mięsnego w 2020 roku może wynieść ok. 65 mld zł, a z drobiarskim może zwiększyć się do ok. 78 mld zł.

Mimo niekorzystnych warunków gospodarowania, sytuacja ekonomiczno-finansowa firm przemysłu mięsnego w I połowie 2020 roku, wyraźnie się poprawiła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przy wyższych przychodach całkowitych i wartości produkcji sprzedanej. Zysk netto zwiększył się prawie dwukrotnie do 912 mln zł oraz poprawiły się wszystkie wskaźniki rentowności. W niepewnych czasach, a takim jest pandemia COVID-19 firmy oszczędnie i bardziej rozważnie wydają pieniądze, jak też ograniczają inwestycje. Najtrudniejsza sytuacja jest na rynku mięsa wieprzowego, gdzie skumulowało się kilka czynników. Oprócz szerzącej się pandemii COVID-19, ciągle obecny jest wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF). Na początku września br. przypadki tego wirusa zostały stwierdzone w Niemczech, będących największym producentem mięsa wieprzowego w UE-27 oraz jednym z największych eksporterów wieprzowiny na świecie, co spowodowało spadki cenach żywca wieprzowego, także w Polsce.

W procedowanej przez Parlament RP ustawie o zmianie ustaw o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwanej „piątką dla zwierząt”, jeden z punktów dotyczy wprowadzenia zakazu uboju zwierząt na potrzeby religijne (bez wcześniejszego oszołomienia), poza gminami wyznaniowymi. Taka forma uboju prowadzona jest w Polsce na skalę przemysłową, a pozyskane w ten sposób mięso jest sprzedawane praktycznie w całości za granicę. Według różnych szacunków z uboju bydła i drobiu na potrzeby religijne pochodzi 20-40% eksportowanej wołowiny oraz 35-55% sprzedawanego za granicę mięsa drobiowego. Wprowadzenie zakazu uboju zwierząt rzeźnych na potrzeby religijne, byłoby ze względów ekonomicznych dużym ciosem dla branży mięsnej, ale też i producentów żywca wołowego i drobiowego - uważają analitycy IERiGŻ.

 

Sprawdź aktualne i historyczne notowania cen tuczników!

Chcesz kupić lub sprzedać trzodę chlewną? Zostaw swoje ogłoszenie na gieldarolna.pl!Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (26)

 • 🤥🤥 2020-12-02 17:29:36
  Po każdej burzy wychodzi słońce. Po dołku cenowym będzie górka. Pamiętam że jedno jajko kosztowało 1 zł.
 • Doświadczony 2020-12-02 10:19:35
  W (...) byli gówno wiedzą
 • Zygmunt 2020-12-01 07:52:15
  tymczasem przygotowania do świąt pełną parą idą. W piątek zaszlachtowany wieprzek, kiełbaski już dojrzewają. Na sam widok cieknie ślinka. A młody gniewny od 5 rano hałasuje. Miejsce ludzie litość! Czy wszyscy muszą słyszeć, że macie tyle hektarów? Wiem, wiem roboty macie dużo. Jakie to szczęście, że mleka się tak bardzo opłaca. W mojej okolicy na 34 funkcjonujące gospodarstwa, aż 21 żyje z dzierżawy. I lepiej im się żyje, niż tym co ziemię w dzierżawę wzięli. W pewnym momencie ilość ogonów staje się większym obciążeniem niż dochód. Do pomocy zatrudnić kogo nie ma, bo ci bardziej zaradni muszą chodzić na piwo, żeby wykorzystać pomoc socjalną. Oczywiście krowiarze rodzinę gnębią. Patrząc na efekty zdrowotne ich pracy, to powiem, że praca niszczy życie. Ale nikt bambrom nie przemówi do rozumu. Łun jest najmądrzejszy.
  • Rolnik 2020-12-01 08:47:26
   Ty nierobie jeden, jak śmiesz! Człowiek zasuwa przy krowach cały dzień, inwestuje, spłaca kredyty, jednym słowem ledwie wiąże koniec z końcem a Ty pasorzycie sobie śmietankę spijasz? Myślisz że przy krowach jest lekka praca? Ja nawet nie przyznaje się że krowy trzymam. Wolę udawać że mam sama produkcję roślinna.
   • Zadowolony 2020-12-01 10:25:17
    a kto ci każe pracować w rolnictwie? Sprzedaj i do fabryki na taśmę. O 14.00 będziesz mieć fajrant. Z czym do ludzi taki człowieczek jak ty startujesz? Ktoś cię siłą przywiązał do krowy?
   • Rolnik 2020-12-01 16:39:53
    Tak kredyty mnie przywiązały. Synowie słabo się uczą więc przyszłości nie widać. Jedynie do Krów się nadają obornik usuwać.
   • Mar 2020-12-01 19:54:31
    Widzę, że zadowolony rolnik najlepiej czuje się w dialogu samego z sobą_jednak choroba postępuje coraz bardziej
  • kmin 2020-12-04 18:51:27
   Wiadomo coraz mniej chętnych do pracy na roli a przy ogonach jeszcze mniej ale co tobie do tego co kto inny robi w polu czy oborze a jak za chwile krowy polikwidują bo też powiedzą a po co mamy się z tym użerać to komu dasz te hektary, nikt też tego nie kupi po chętnych nie będzie i co zrobisz nażresz się tą ziemią - dzierżawa dziś jest jutro nie ma i zostajesz z gołą d... na lodzie i tyle
 • Jarosław 2020-12-01 07:24:30
  Eksperci od siedmiu boleści.
 • Ron 2020-11-30 22:14:28
  Marzec 2019, eksperci: przewidujemy, że cena będzie się utrzymywać na poziomie 4.20-4,50. Kwiecień 2019, eksperci: przewidujemy, że ceny będą utrzymywać się na wysokim poziomie 5,80-6,00. Nasi eksperci przewidują przyszłość komentując teraźniejszość.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 107.21.85.250
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum


KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.