Ale po kolei, zacznijmy od skali produkcji i pogłowia. Jak wynika z raportu IERiGŻ, w Polsce, w I półroczu 2020 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła 2 531 tys. ton i była o 5 tys. ton mniejsza od ubiegłorocznej (2 536 tys. ton). O jej relatywnie małym spadku zadecydował wzrost produkcji mięsa drobiowego (o 4,0%, tj. o 53 tys. ton), a także wołowego, choć w znacznie mniejszym stopniu (o 1,1%, tj. o 3 tys. ton). Większa produkcja tych gatunków mięsa prawie wyrównała (w 92%) spadek produkcji wieprzowiny (o 6,5%, tj. o 61 tys. ton). W rezultacie, w I półroczu 2020 r. produkcja drobiu stanowiła 54% produkcji trzech podstawowych żywców, produkcja wieprzowiny 35%, a wołowiny 11%.

Ocenia się, że w II półroczu b.r. produkcja wieprzowiny może wzrosnąć o ok. 8,0%, a wołowiny i drobiu zmniejszyć się odpowiednio o 3,0% i 1,0%. W rezultacie w całym 2020 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej może wynieść ok. 5 182 tys. ton. Byłaby wówczas większa niż w 2019 r. o ok. 1,0%. Produkcja wieprzowiny i drobiu wzrośnie prawdopodobnie o ok. 1,0% i wyniesie odpowiednio 1 878 tys. ton i 2 743 tys. ton. Produkcja wołowiny może zmniejszyć się o ok. 1,0% do 561 tys. ton.

W czerwcu 2020 r. pogłowie trzody wyniosło 11,4 mln sztuk i było większe niż rok wcześniej o 652 tys. sztuk tj. o 6,0%. W odniesieniu do stanu z czerwca 2019 r. zwiększyła się liczebność wszystkich grup wiekowych pogłowia, w tym loch prośnych o 3,7%. Przewiduje się, że w grudniu 2020 r. pogłowie trzody może być takie jak w grudniu 2019 r. i wynieść ok. 11,2 mln sztuk.

Ale niestety - jak przewidują analitycy Instytutu - na skutek spadku cen trzody i pogorszenia opłacalności chowu, w czerwcu 2021 r. może nastąpić roczny spadek pogłowia o ok. 5-8%. Pogłowie trzody może wynieść ok. 10,5-10,9 mln sztuk.

Ostateczna skala jego spadku będzie zależała od skali spadku cen trzody oraz wzrostu cen zbóż w końcowych miesiącach 2020 r. i na początku 2021 r. Spadek cen trzody pojawił się w maju 2020 r., jako następstwo spadku popytu wywołanego pandemią COVID-19. W rezultacie, w II kwartale 2020 r. przeciętna cena trzody klasy E w UE-27 wyniosła 168,70 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 162,59 EUR. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 2,2% i 8,2%. W następnych miesiącach spadek cen jeszcze bardziej się pogłębił, czemu sprzyjał zmniejszony popyt w kanale HoReCa. W III kwartale przeciętna w UE-27 cena trzody klasy E wyniosła 149,43 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 142,437 EUR/100 kg. Ceny te były niższe niż w III kwartale 2019 r. odpowiednio o 16,5% i 18,7%.

Spadek cen trzody wyrażonych w złotych był mniejszy, niż cen wyrażonych w euro, ze względu na roczną deprecjację złotego. W II kwartale cena skupu trzody w Polsce wyniosła 5,65, a w III kwartale 4,93 zł/kg. Ceny te były niższe niż w analogicznych okresach przed rokiem odpowiednio o 2,1% i 15,0%.

Można sądzić, że w IV kwartale 2020 roku przeciętne cena trzody w UE-27 wyniesie ok. 135 EUR/100 kg. Gdyby kurs złotego względem euro utrzymał się na dotychczasowym poziomie (ok. 4,50), oznaczałoby to, że w Polsce cena trzody mogłaby wynieść ok. 4,60 zł/kg, w tym w grudniu ok. 4,30 zł/kg. Ceny te byłyby niższe niż rok wcześniej o ok. 30%!

I niestety - jak przewidują analitycy IERiGŻ - w I półroczu 2021 r. ceny trzody będą prawdopodobnie nadal obniżały się, ale stopa ich spadku będzie prawdopodobnie mniejsza od tegorocznej. Głębokość jej spadku będzie głównie zależała od rozwoju pandemii COVID-19 oraz eksportu wieprzowiny z UE-27 do krajów trzecich.

W bydle nieco lepiej

W czerwcu 2020 r. pogłowie bydła ogółem wyniosło 6 328 tys. sztuk i było o 0,5% mniejsze niż przed rokiem. Pogłowie krów zwiększyło się o 1,1%, a bydła pozostałego o 0,1%. Ocenia się, że w grudniu 2020 r. pogłowie bydła może wynieść ok. 6 270 tys. sztuk, a w czerwcu 2021 r. ok. 6 300 tys. sztuk. Oznacza to stabilizację tego pogłowia, ale ze wskazaniem na jego niewielki spadek, zwłaszcza w czerwcu 2021 r. Liczebność pogłowia w przyszłym roku będzie bowiem głównie zależała od rozwoju pandemii COVID-19. Od rozwoju pandemii uzależniony jest popyt i ceny wołowiny, a co za tym idzie także opłacalność chowu.

W I kwartale 2020 r. referencyjna cena bydła rzeźnego kategorii ACZ-R31 w UE-27 wyniosła 368,41 EUR/100 kg poubojowej i była o 1,4% niższa niż rok wcześniej. W II kwartale stopa jej spadku wzrosła do 4,0% (349,74 EUR, wobec 364,37 EUR), a w III kwartale ponownie zmalała do 0,7% (351,75 EUR, wobec 354,33 EUR). Spadek cen bydła w Polsce był głębszy niż średnich cen w UE-27, ale wzrost cen był większy i rozpoczął się wcześniej, bo z początkiem III kwartału. W I kwartale cena referencyjna polskiego bydła kategorii ACZ-R3 wyniosła 304,45 EUR/100 kg, a w II kwartale 280,24 EUR. Ceny te były niższe odpowiednio o 4,5% i 6,2%.

W III kwartale cena bydła w Polsce wyniosła 281,29 EUR i była wyższa niż rok wcześniej o 6,5%. W I kwartale 2020 r. cena skupu bydła ogółem w Polsce wyniosła 6,39 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,49 zł/kg. Cena bydła ogółem była niższa niż w I kwartale 2019 r. o 1,8%, a cena młodego bydła niższa o 2,0%. W II kwartale 2020 r. cena bydła ogółem wyniosła 6,20 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,36 zł/kg. Ceny te były niższe niż przed rokiem odpowiednio o 2,5% i 1,9%. W III kwartale 2020 r. przeciętna cena skupu bydła ogółem wyniosła 6,28 zł/kg, a cena młodego bydła 6,41 zł/kg. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 2,8% i 2,6%. Relatywnie mały spadek cen wyrażonych w złotych w porównaniu ze spadkiem cen polskiego bydła, wyrażonych w euro był możliwy dzięki rocznej deprecjacji złotego względem euro. Trudno jednak wytłumaczyć dlaczego roczny wzrost cen wyrażonych w złotych był w III kwartale mniejszy niż cen wyrażonych w euro, gdyż deprecjacja złotego postępowała nadal.

Ocenia się, że w grudniu cena bydła ogółem w Polsce może wynieść ok. 6,80 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego ok. 6,95 zł/kg. W obu przypadkach byłaby ona wyższa o ok. 7,0% od ceny ubiegłorocznej. Wzrost tych cen będzie jednak zależał od rozwoju pandemii COVID-19 i związanego z nią popytu na wołowinę.

Regres gospodarki polskiej, unijnej czy światowej nie będzie działał korzystnie na wzrost popytu tak krajowego jak i eksportowego, a tym samym na wzrost cen. Korzystnym czynnikiem oddziałującym na wzrost cen może być osłabienie złotego względem euro sprzyjające eksportowi.

W I półroczu 2020 r. ogólne saldo obrotów mięsem wyniosło 910,6 tys. ton, wobec 957,8 tys. ton w I półroczu 2019 r. Na skutek głębszego spadku eksportu niż importu, ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną powiększyło się w skali roku (z 54,0 tys. ton do 105,3 tys. ton, tj. o 94,0%).

Dodatnie saldo handlu zagranicznego wołowiną obniżyło się z 207,2 tys. ton do 208,9 tys. ton (o 0,8%), a w handlu drobiem wzrosło z 804,6 tys. ton do 807,0 tys. ton (o 0,2%). W II półroczu 2020 r. ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną może się zmniejszyć w relacji rocznej, podobnie jak dodatnie saldo handlu drobiem. Dodatnie saldo handlu wołowiną może pozostać na poziomie ubiegłorocznym. Spodziewać się można, że w całym 2020 r. dodatnie saldo obrotów zagranicznych trzema podstawowymi rodzajami mięsa zmniejszy się w skali roku o ok. 3,0% i wyniesie ok. 1 856 tys. ton, wobec 1 904 tys. ton w 2019 r. Ujemne saldo w handlu zagranicznym wieprzowiną może zwiększyć się ze 130,9 tys. ton do ok. 172 tys. ton. Dodatnie saldo handlu wołowiną może wynieść ok. 428 tys. ton, wobec 426 tys. ton w 2019 r., a handlu drobiem – 1 600 tys. ton, wobec 1 609 tys. ton. W I półroczu 2021 r. spodziewać się można spadku ogólnego salda obrotów mięsem do 903 tys. ton, który nastąpi głównie w wyniku redukcji salda w handlu zagranicznym drobiem.

We wrześniu 2020 r. ceny detaliczne wieprzowiny były o 0,6% niższe niż we wrześniu 2019 r. i o 7,8% niższe niż grudniu 2019 r. Ceny detaliczne wołowiny wzrosły w skali roku o 1,7%, a w stosunku do grudnia o 1,0%. Ceny detaliczne mięsa drobiowego były we wrześniu o 3,4% niższe niż we wrześniu 2019 r. i o 2,5% niższe niż w grudniu. Zmiany te wywołają prawdopodobnie odpowiednie zmiany spożycia. Ocenia się, że w 2020 r. spożycie mięsa wieprzowego może zwiększyć się o ok. 0,5 kg/mieszkańca (do 39,0 kg/mieszkańca). Spożycie mięsa wołowego pozostanie prawdopodobnie takie jak w 2019 r. (3,5 kg/mieszkańca), a mięsa drobiowego zwiększy się z 27,5 kg/mieszkańca do 28,5 kg. W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) może osiągnąć ok. 77,0 kg, a więc może być większe niż w 2019 r. o ok. 1,5 kg/mieszkańca. W 2021 r. spodziewać się można ponownego spadku spożycia wieprzowiny (o ok. 0,5 kg/mieszkańca) oraz niewielkiego spadku spożycia wołowiny (do3,4 kg/mieszkańca) i drobiu o ok. 0,5 kg/mieszkańca. Ogólne spożycie mięsa może się zmniejszyć o ok. 1,0 kg/mieszkańca (do ok. 76,0 kg/mieszkańca).

Nieciekawe perspektywy dla przemysłu mięsnego

Kończący się 2020 r. był trudnym okresem dla firm przemysłu mięsnego. Cała gospodarka, w tym rynek mięsa była pod presją rozwijającej się pandemii COVID-19 i wprowadzanych obostrzeń m.in. lockdownu. W pierwszej połowie 2020 roku wartość produkcji sprzedanej firm przemysłu mięsnego wyniosła 26,0 mld zł i była o 4,6% większa niż w I półroczu ubiegłego roku. Mniejsze uboje trzody chlewnej zostały po części zrekompensowane większymi ubojami bydła, a przede wszystkim znacznym wzrostem cen producenta o 6-10%. Tak duży wzrost cen zbytu, wynikał z podniesienia marżowości sprzedawanych produktów, spowodowanej rosnącymi kosztami produkcji, w tym wysokimi cenami surowca – zwłaszcza żywca wieprzowego oraz wyższymi kosztami pracy i dodatkowymi wydatkami na środki ochrony pracowników przed koronawirusem COVID-19. Priorytetem dla firm przetwórczych stało się zabezpieczenie ciągłości i bezpieczeństwa produkcji. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu mięsnego w 2020 roku może wynieść ok. 65 mld zł, a z drobiarskim może zwiększyć się do ok. 78 mld zł.

Mimo niekorzystnych warunków gospodarowania, sytuacja ekonomiczno-finansowa firm przemysłu mięsnego w I połowie 2020 roku, wyraźnie się poprawiła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przy wyższych przychodach całkowitych i wartości produkcji sprzedanej. Zysk netto zwiększył się prawie dwukrotnie do 912 mln zł oraz poprawiły się wszystkie wskaźniki rentowności. W niepewnych czasach, a takim jest pandemia COVID-19 firmy oszczędnie i bardziej rozważnie wydają pieniądze, jak też ograniczają inwestycje. Najtrudniejsza sytuacja jest na rynku mięsa wieprzowego, gdzie skumulowało się kilka czynników. Oprócz szerzącej się pandemii COVID-19, ciągle obecny jest wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF). Na początku września br. przypadki tego wirusa zostały stwierdzone w Niemczech, będących największym producentem mięsa wieprzowego w UE-27 oraz jednym z największych eksporterów wieprzowiny na świecie, co spowodowało spadki cenach żywca wieprzowego, także w Polsce.

W procedowanej przez Parlament RP ustawie o zmianie ustaw o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwanej „piątką dla zwierząt”, jeden z punktów dotyczy wprowadzenia zakazu uboju zwierząt na potrzeby religijne (bez wcześniejszego oszołomienia), poza gminami wyznaniowymi. Taka forma uboju prowadzona jest w Polsce na skalę przemysłową, a pozyskane w ten sposób mięso jest sprzedawane praktycznie w całości za granicę. Według różnych szacunków z uboju bydła i drobiu na potrzeby religijne pochodzi 20-40% eksportowanej wołowiny oraz 35-55% sprzedawanego za granicę mięsa drobiowego. Wprowadzenie zakazu uboju zwierząt rzeźnych na potrzeby religijne, byłoby ze względów ekonomicznych dużym ciosem dla branży mięsnej, ale też i producentów żywca wołowego i drobiowego - uważają analitycy IERiGŻ.

 

Sprawdź aktualne i historyczne notowania cen tuczników!

Chcesz kupić lub sprzedać trzodę chlewną? Zostaw swoje ogłoszenie na gieldarolna.pl!