Generalnie produkcja zwierzęca koncentruje się w województwach: mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim i łódzkim.

Największym udziałem w krajowym pogłowiu bydła w 2020 r. charakteryzowały się województwa: mazowieckie – 18,5% (w 2010 r. – 18,4%), wielkopolskie – 17,4% (w 2010 r. – 14,7%) i podlaskie – 16,5% (w 2010 r. – 15,3%), a najmniejszym: podkarpackie – 1,3% (w 2010 r. – 2,0%), lubuskie – 1,4% (w 2010 r. – 1,2%) i dolnośląskie – 1,7% (w 2010 r. – 1,9%).

W krajowym pogłowiu świń dominowały tradycyjnie województwa: wielkopolskie – 27,9% (w 2010 r. – 31,6%), mazowieckie – 13,4% (w 2010 r. – 9,4%) i łódzkie – 11,8% (w 2010 r. – 8,6%). Najmniejszy udział w krajowym pogłowiu świń odnotowano w województwach: lubuskim – 1,1% (w 2010 r. – 1,1%) i podkarpackim – 1,2% (w 2010 r. – 1,9%).

W przypadku pogłowia drobiu do województw z największym udziałem w ogólnym pogłowiu omawianego gatunku należały: mazowieckie – 21,6% (w 2010 r. – 16,1%) i wielkopolskie – 20,9% (w 2010 r. – 18,4%). Nieznaczny udział w krajowym pogłowiu drobiu odnotowano w województwach: małopolskim – 2,3% (w 2010 r. – 3,6%), opolskim i podkarpackim – 2,5% (w 2010 r. odpowiednio – 2,8% i 3,8%) oraz lubuskim – 2,7% (w 2010 r. – 3,7%).

W gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha największe stany pogłowia zwierząt rejestrowano w ub. roku, podobnie jak w 2010 r., dla:

• bydła – w gospodarstwach o powierzchni 20–50 ha UR,
• świń – w gospodarstwach o powierzchni 100 ha UR i więcej,
• drobiu – w gospodarstwach o powierzchni 100 ha UR i więcej.

Średnio w kraju obsada bydła na 100 ha użytków rolnych w 2020 r. wynosiła 43 szt. i była mniejsza o 4 szt. od notowanej w 2010 roku. W przekroju terytorialnym największą obsadę bydła na 100 ha UR notowano w województwach: podlaskim (98 szt.), wielkopolskim (62 szt.) i mazowieckim (60 szt.), a najmniejszą: w dolnośląskim (12 szt.) i zachodniopomorskim (13 szt.).

W przypadku trzody chlewnej omawiany wskaźnik dla kraju wynosił 76 szt. wobec 103 szt. w 2010 r. W przekroju terytorialnym największą obsadę świń na 100 ha UR odnotowano w województwach: wielkopolskim (176 szt.), łódzkim (135 szt.), kujawsko-pomorskim (115 szt.) i pomorskim (106 szt.), a najmniejszą: w dolnośląskim i podkarpackim (w każdym 24 szt.).