- Polskie rolnictwo, wbrew temu, co niektórzy o nim sądzą, jest rolnictwem wysocetowarowym – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski. - Jest rolnictwem nadwyżkowym, my musimy lokować już nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach międzynarodowych znaczną część nadwyżek polskiej żywności.

Minister dodał, że istnieje dysproporcja między pozycją producentów rolnych, a innymi ogniwami łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”. Stąd szukanie sprawdzonych gdzie indziej rozwiązań, które pozwolą rolnikom uzyskiwać satysfakcjonującą i ekonomicznie uzasadnioną cenę. To szansa także dla mniejszych gospodarstw na lokowanie na rynku produkcji, do tego celu zmierza rozszerzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej i rhd oraz MOL, co sprzyja zwłaszcza małym gospodarstwom.

- Natomiast inną sprawą jest, w jaki sposób na rynku mają lokować swoją produkcję większe gospodarstwa towarowe, te, które są w stanie wytworzyć dużo większą partię towaru, które nie będą zajmowały się przetwórstwem, bo nie taka jest ich rola i nie mają takich możliwości. Tutaj dotykamy konstrukcji rynku, która w Polsce nie działa, a w wielu krajach się sprawdziła – mówił minister, wrażając nadzieję na wzmocnienie pozycji Polski po użyciu tego nowego narzędzia.

Konsorcjum przedstawiło ofertę najwyżej ocenioną w przetargu KOWR. Projekt uruchomienia giełdowego rynku rolnego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosiło do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako kluczowy dla rozwoju sektora rolniczego w Polsce.

Środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji projektu pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu GOSPOSTRATEG.

KOWR ma skoordynować wdrożenie projektu Platforma Żywnościowa, jest też liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS).

Jak poinformowano dziś, przedmiotem zamówienia jest m.in. opracowanie studium wykonalności wdrożenia „Platformy Żywnościowej” dla wytypowanych w ramach analizy rynku grup produktów rolnych, które mogą być przedmiotem obrotu handlowego na platformie elektronicznej, opracowanie dokumentów operacyjnych niezbędnych do wdrożenia platformy oraz uruchomienie pilotażowe.

Na początkowym etapie projektu będzie prowadzona wielowarstwowa, szczegółowa analiza projektowa, na podstawie której zostaną określone finalne rozwiązania funkcjonalno-organizacyjne i biznesowe dla uruchomienia giełdowego rynku rolnego. W pierwszej kolejności przewidywane jest stworzenie rynku bazowego z fizyczną dostawą towarów, ale w dalszej perspektywie rozważane jest uruchomienie rynku terminowego. Zorganizowana, elektroniczna platforma obrotu dostarczy nowych możliwości handlu dla wielu grup uczestników rynku rolnego. W fazie pilotażowej projektu możliwe będzie rozpoczęcie obrotu dla jednego produktu rolnego, wybranego w ramach fazy badawczej projektu.

– GPW uwzględniła uruchomienie platformy obrotu towarami rolnymi w aktualnej strategii do 2022 roku. Posiadamy niezbędne zaplecze technologiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu obrotu instrumentami na rynku finansowym a także towarowym, dlatego też jesteśmy przygotowani do prowadzenia pionierskiego projektu uruchomienia „Platformy Żywnościowej”. Zdajemy sobie sprawę z wymiaru projektu, który ujęty został w strategicznych dokumentach rządowych – powiedział Marek Dietl, prezes GPW. Jak dodał, pierwsze giełdowe obroty pszenicą miały miejsce w Warszawie 200 lat temu.

Natomiast Izabela Olszewska – członek zarządu GPW zapowiada, że GPW ma plany dalekosiężne i ambitne: z czasem na platformę ma trafiać coraz więcej produktów, platforma ma mieć szeroki, ogólnokrajowy zasięg. Pozwoli gromadzić jednolite, duże partie towaru, skala przedsięwzięcia pozwoli na wyznaczanie cen i w konsekwencji na stabilizację producentów rolnych.

Prof. dr hab. Inż. Maciej Chodorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wskazał na możliwość korzystania przez administrację z badań naukowych i wyraził nadzieję, że platforma pozwoli na aktywizację nawet niewielkich producentów,  a nowoczesne technologie w połączeniu z tradycją mogą stanowić o możliwości zbytu.

Również Piotr Serafin, p.o. dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, podkreślił innowacyjność projektu i wskazał na nadzieje, jakie daje rolnikom.