Międzyplony ozime powszechniej są uprawiane w zachodniej i środkowej części Polski, przede wszystkim na glebach lżejszych.

W praktyce rolniczej z roślin motylkowatych rolnicy uprawiają wykę kosmatą (ozimą) i koniczynę inkarnatkę. Z roślin zbożowych na poplon ozimy często wysiewane są odmiany żyta ozimego.

Wydają one mniejszy plon zielonej masy, ale z kolei ich materiał siewny bywa tańszy.

Rośliny oleiste wybierane na poplon to rzepik i rzepak ozimy. Trawy pastewne są reprezentowane przez: życicę wielokwiatową, życicę trwałą, życicę westerwoldzką oraz rajgras wyniosły.

Należy podkreślić, że w praktyce rolnicy bardzo często uprawiają żyto ozime w siewie czystym i mieszance z wyką kosmatą lub rzepak ozimy. Uprawa międzyplonów jest wspierana finansowo w ramach programu rolnośrodowiskowego, służącego ochronie wód oraz wzrostowi żyzności gleb. Obecnie międzyplony mają mniejsze znaczenie jako dodatkowe źródło paszy, a większe jako element proekologiczny w organizacji produkcji roślinnej.

Koszty uprawy

Do niedawna uprawa roli była podstawowym elementem agrotechniki przyczyniającym się do wielkości i stabilności plonowania roślin, gdyż powodowała udostępnianie dla roślin składników pokarmowych (głównie azotu) w wyniku lepszego napowietrzania gleby i szybszej mineralizacji resztek pożniwnych i glebowej substancji organicznej (próchnicy) oraz ograniczała zachwaszczenie.

Jednak uprawa roli jest elementem agrotechniki bardzo energochłonnym i pracochłonnym, ponieważ pochłania w zależności od gatunku uprawianej rośliny i warunków glebowych od 30 do 70 proc. całkowitej ilości paliwa zużywanej na produkcję, a jej udział w nakładach pracy wynosi 20-50 proc. Ze względu na dużą praco- i energochłonność uprawy roli, praktyka rolnicza ciągle poszukuje różnych sposobów modyfikacji uprawy i ograniczania nakładów. W rolnictwie dostępne są środki produkcji (nawozy mineralne, herbicydy itp.), które mogą w pewien sposób kompensować wpływ uprawy roli na plonowanie roślin. Ponadto coraz częściej spotyka się maszyny i narzędzia do precyzyjnego umieszczania roślin w różnie uprawianej glebie. Z wymienionych względów znaczenie uprawy roli wśród czynników kształtujących plon jest obecnie mniejsze. Jednak należy liczyć się z tym, że zła uprawa roli przyczynia się do znacznych wahań plonów w latach, a w dłuższym czasie do zachwaszczenia pól i do obniżenia stopnia kultury gleby.

Poprawa struktury gleby

We współczesnym rolnictwie uprawa roli powinna przyczynić się do osiągnięcia optymalnego zagęszczenia poszczególnych warstw gleby, poprawy struktury gleby, ograniczenia strat wody z gleby, wyeliminowania ujemnych następstw technologii produkcji rośliny przedplonowej, wymieszania z glebą resztek pożniwnych rośliny przedplonowej oraz nawozów naturalnych i organicznych, zwiększenia biologicznej aktywności gleby oraz ograniczenie nasilenia erozji wodnej i wietrznej.

Ponadto racjonalna uprawa roli powinna stworzyć korzystne warunki wzrostu i rozwoju roślin przy wykonaniu możliwie ograniczonej liczby zabiegów uprawowych.

Zaleca się postępowanie zgodne z zasadą: zabiegów uprawowych należy stosować tak dużo, jak to jest konieczne, a zarazem tak mało jak to jest możliwe.

O sposobie uprawy decydują: warunki glebowe, przebieg pogody, ocena stanu pola po zbiorze przedplonu i wymagania rośliny następczej, okres od zbioru przedplonu do wysiewu rośliny następczej w zmianowaniu, wyposażenie gospodarstwa w sprzęt do uprawy roli i siewu.

Odchodzenie od klasycznego modelu

W Polsce i w Europie zmniejsza się areał uprawy gleby metodą klasyczną czyli płużną, poprzez wprowadzenie na szerszą skalę uprawy uproszczonej. Na znaczeniu zyskuje koncepcja rolnictwa zrównoważonego, która zaleca tak zwaną konserwującą, czyli zachowawczą uprawę roli, mającą na względzie ochronę środowiska przyrodniczego.

Propagowany zakres uprawy roli powinien redukować intensywność i częstotliwość uprawy.

Po międzyplonach ozimych nie zaleca się orki wiosennej. Orkę należy zastąpić zabiegami nieodwracającymi roli. Uproszczenia obejmują łączenia uprawy roli z jednoczesnym siewem nasion lub stosowaniem siewu bezpośredniego. Zabieg łączenia uprawy roli z jednoczesnym siewem nasion jest możliwy dzięki efektowi agregatowania zestawów doprawiających rolę z siewnikami. Mogą być także stosowane agregaty uprawowo- siewne, które umożliwiają wykonanie w jednym przejściu roboczym podstawowej uprawy roli i siewu nasion.

W przypadku siewu bezpośredniego w glebę nieuprawnioną używa się specjalnych siewników.

Przy konserwującej uprawie roli orkę zastępuje się głównie uprawami wykonywanymi kultywatorami o sztywnych łapach (tzw. grubery), bronami rotacyjnymi lub talerzowymi albo wspomnianymi zestawami. Grubery są to specjalne kultywatory o sztywnych łapach, najczęściej wyposażone w gęsiostópki, które podcinają glebę. Do wyrównywania powierzchni gleby służą wały strunowe lub segmenty bron talerzowych.

Warto podkreślić, że wał strunowy zagęszcza górną warstwę gleby, dzięki czemu możliwe jest umieszczenie wysiewanych nasion na jednakową głębokość.

W miarę możliwości pożądane jest, aby ciągniki używane do prac wykonywanych w celu przedsiewnego przygotowania roli były wyposażone w spulchniacze śladów lub koła bliźniacze.

Należy pamiętać, aby zabiegów uprawowych nie rozpoczynać przy zbyt dużej wilgotności gleby, szczególnie na glebach ciężkich i średnich. Takie warunki wilgotnościowe mogą spowodować nadmierne zagęszczenie gleby po śladach kół ciągnika i przyczynić się do osłabienia wschodów i zahamowania wzrostu roślin.

W praktyce stopień uproszczenia uprawy roli zależy głównie od wyposażenia gospodarstwa w maszyny i narzędzia (zwłaszcza specjalistyczne), zasobów siły roboczej, obszaru i ukształtowania gruntów oraz struktury zasiewów.

Międzyplony ozime mają na celu między innymi poprawienie stanowiska w zmianowaniu. Należy podkreślić, że w szeroko propagowanych obecnie integrowanej technologiach produkcji roślin stawia się duże wymagania odnośnie przygotowania roli pod zasiew. Jest to gwarancją szybkich, wyrównanych wschodów roślin, prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, a w rezultacie otrzymania łanu o optymalnym zagęszczeniu roślin i wydania dobrego plonu.