Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, spadły w październiku 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,4%), natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 2,6%) – podał GUS w publikacji „Ceny produktów rolnych w październiku 2019 r.”.

Na targowiskach w skali miesiąca ceny większości produktów rolnych spadły, z wyjątkiem cen prosiąt na chów. W skali roku odnotowano natomiast wzrost cen większości produktów. Wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego.

Ceny ważniejszych produktów rolnych:

·         W październiku 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 66,43 zł/dt, tj. o 0,6% więcej niż przed miesiącem, natomiast o 18,0% mniej niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (87,88 zł/dt) spadły o 1,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosły o 0,7% w stosunku do roku ubiegłego.

·         Ceny żyta w skupie wyniosły 54,50 zł/dt i były niższe zarówno w skali miesiąca (o 3,9%), jak i w skali roku (o 22,3%). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 71,55 zł/dt i spadły o 1,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w stosunku do października 2018 r. wzrosły o 1,1%. 

·         W skupie za ziemniaki płacono średnio 37,03 zł/dt, tj. o 12,2% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 16,4% więcej niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (215,23 zł) spadła o 4,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 104,7%. 

·         Ceny skupu żywca wołowego (6,05 zł/kg) wzrosły o 0,7% w skali miesiąca, natomiast spadły o 6,9% w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,43 zł/kg i były niższe zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,3%), jak i w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (o 7,3%).

·         Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,89 zł/kg i były niższe o 0,8% niż przed miesiącem, natomiast o 33,8% wyższe niż przed rokiem. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,96 zł, tj. o 1,2% mniej niż we wrześniu 2019 r. W skali roku natomiast odnotowano wzrost cen żywca wieprzowego o 19,9%.

·         Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,90 zł/kg i były niższe zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2,6%), jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 0,2%).

·         Za 1 hl mleka płacono w skupie 132,95 zł. Cena mleka w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,3%, natomiast w odniesieniu do października 2018 r. spadła o 3,1%.

GUS podał też, że w listopadzie 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.