GUS opublikował wstępne dane dotyczące pogłowia bydła i świń w czerwcu 2019 r..

Według wstępnych danych GUS  (obejmujących wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wylosowane gospodarstwa indywidualne - 30 tys. gospodarstw - próba około 2%) pogłowie bydła w czerwcu 2019 r. liczyło 6 296,7 tys. sztuk i było wyższe o 1,5% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, cieląt i bydła dorosłego o 1,4%.

Natomiast pogłowie świń w czerwcu 2019 r. liczyło 10 780,5 tys. sztuk, wykazując w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spadek o 8,9%. Spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjno – użytkowych trzody chlewnej – podaje GUS.

Dodajmy, że dane te znajdują odzwierciedlenie w cenach.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy 2019 r. wynosiła 6,43 zł/kg i była niższa o 1,2% od notowanej w analogicznym okresie 2018 r.

Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2019 r. (136,50 zł za 100 l) była o 2,3% wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2018 r.

W I półroczu 2019 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,95 zł i była o 10,4 % wyższa od rejestrowanej w I półroczu 2018 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 5,32 zł i była o 8,1% wyższa niż przed rokiem.