GUS ocenia, że nastroje rolników uległy pogorszeniu w stosunku do grudnia 2018 r., ale nadal były mniej negatywne w porównaniu z czerwcem 2018 r.

Analiza sald odpowiedzi pokazuje, że:

- osoby kierujące gospodarstwami rolnymi osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej były mniej pesymistyczne w ocenie koniunktury niż użytkownicy gospodarstw indywidualnych,

- gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej korzystniej oceniały bieżącą koniunkturę (czerwiec 2019 r.) niż użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną. Natomiast gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej lepiej oceniły zmiany jakie zaszły w I półroczu 2019 r. jak również z większym optymizmem patrzyły na II półrocze 2019 r. Najgorzej swoją sytuację oceniali użytkownicy gospodarstw wielokierunkowych,

- najmniej pesymistyczni w swoich ocenach byli użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha użytków rolnych,

- najwięcej optymistycznych opinii wyrażali rolnicy w wieku do 24 lat, z wykształceniem wyższym oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie dłużej niż rok.

W I półroczu 2019 r. rolnicy bardziej pesymistycznie, w stosunku do poprzedniej edycji badania, ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, opłacalność produkcji rolniczej, jak i zapotrzebowanie na produkty rolne.

Bieżąca ocena (czerwiec 2019 r.) ogólnej sytuacji gospodarstwa rolnego, opłacalności produkcji rolniczej, jak również popytu na produkty rolne była bardziej pesymistyczna w porównaniu z grudniem ub. r., ale lepsza niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Zwiększyła się przewaga opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi z 12,1 p. proc. w grudniu 2018 r. do 27,5 p. proc. w czerwcu 2019 r.

Rolnicy negatywnie ocenili bieżącą (czerwiec 2019 r.) opłacalność produkcji rolniczej. Saldo odpowiedzi pogorszyło się i wynosiło minus 16,4 p. proc. w czerwcu 2019 r. wobec minus 14,2 p. proc. w grudniu 2018 r.

”Najmniej pesymistyczni w ocenie opłacalności produkcji rolniczej byli użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, a najbardziej – użytkownicy gospodarstw wielokierunkowych. W czerwcu br. niewiele ponad 14% respondentów stwierdziło, że prowadzenie produkcji rolniczej jest opłacalne. Opinie optymistyczne wyrażali rolnicy specjalizujący się w chowie drobiu rzeźnego i nieśnego oraz hodowcy świń. Pozytywne opinie o opłacalności produkcji rolniczej przeważały również u rolników prowadzących uprawy pod osłonami, a także specjalizujących się w uprawach warzyw gruntowych. Najbardziej negatywne oceny o opłacalności produkcji rolniczej odnotowano u rolników prowadzących plantacje drzew i krzewów owocowych oraz hodowców bydła rzeźnego” – podaje GUS.

Czytaj też: Dochód z ha przeliczeniowego w 2018 trochę wyższy jak w 2016 roku