Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w sierpniu 2019 r. w stosunku do lipca 2019 r. wyniósł 100,7, co było wynikiem wzrostu cen żywca: wieprzowego i drobiowego oraz mleka.

Jak wyliczył GUS, na targowiskach w sierpniu 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły ceny skupu większości ważniejszych produktów rolnych, z wyjątkiem cen jęczmienia, kukurydzy, żywca: wieprzowego i drobiowego oraz mleka. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe, z wyjątkiem cen owsa, ziemniaków, żywca: wieprzowego i drobiowego oraz mleka.

W skali miesiąca na targowiskach ceny większości ważniejszych produktów rolnych były niższe, z wyjątkiem cen ziemniaków, żywca: wołowego i wieprzowego, a także jałówek jednorocznych i prosiąt na chów. W skali roku natomiast odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych. Wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego.

W szczególności:

W sierpniu 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 66,39 zł/dt, tj. mniej o 1,8% niż przed miesiącem i o 11,7% niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (90,04 zł/dt) spadły o 3,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosły o 8,6% w stosunku do roku ubiegłego.

Ceny żyta w skupie wyniosły 56,94 zł/dt i były niższe zarówno w skali miesiąca (o 1,5%), jak i w skali roku (o 9,1%). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 72,44 zł/dt i spadły o 3,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w stosunku do sierpnia 2018 r. wzrosły o 9,7%.

W sierpniu 2019 r. w skupie za ziemniaki płacono średnio 67,79 zł/dt, tj. o 37,7% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 73,9% więcej niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (233,34 zł) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 14,7%), jak i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 119,7%).

W sierpniu 2019 r. ceny skupu żywca wołowego (6,11 zł/kg) spadły zarówno w skali miesiąca (o 1,9%), jak i w skali roku (o 6,3%). Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,47 zł/kg i były wyższe o 1,4% w porównaniu do miesiąca poprzedniego, natomiast w stosunku do sierpnia 2018 r. odnotowano spadek o 7,8%.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,82 zł/kg i były wyższe zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 3,2%), jak i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 20,9%). Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,99 zł, tj. więcej o 2,4% niż przed miesiącem i o 17,9% niż przed rokiem.

Całość informacji GUS w załączniku.