Bydło

W grudniu 2016 r. pogłowie bydła ogółem wynosiło 1098,5 tys. sztuk i zwiększyło się o 6,8 tys. sztuk, czyli o 0,6 proc. w stosunku do stanu notowanego w 2015 r. Pogłowie krów liczyło 481,7 tys. sztuk i było mniejsze o 10,8 tys. sztuk (o 2,2 proc.) niż przed rokiem. Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 99,3 proc. wojewódzkiego pogłowia bydła.

W strukturze pogłowia bydła w skali roku zwiększył się udział cieląt w wieku poniżej 1 roku i młodego bydła w wieku 1-2 lat (odpowiednio o 1,0 p. proc. i o 0,2 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (o 1,2 p. proc.), w tym krów (o 1,3 p. proc.).

Według Pawła Wyrzykowskiego eksperta Dep. Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas spadek pogłowia krów był prawdopodobnie konsekwencją niskich, w 2015 i w pierwszej połowie 2016 r., cen skupu mleka. "W 2016 r. średnia cena skupu mleka w Polsce była najniższa od 2010 r. Niska opłacalność produkcji mleka mogła skłaniać niektórych producentów restrukturyzacji stada, ograniczenia lub zaprzestania produkcji mleka" - zaznaczył ekspert. Na podstawie analiz bankowych obserwowany w II połowie 2016 r. wzrost cen skupu mleka, oraz wzrost cen skupu bydła oraz lepsza niż przed rokiem dostępność pasz objętościowych skłaniała producentów do rozwoju produkcji zarówno mleka jak i bydła rzeźnego. Czynniki te tłumaczą wzrost pogłowia cieląt w wieku poniżej jednego roku o 4,8 proc. oraz młodego bydła w wieku 1-2 lata o 1,4 proc.

bydło.png
bydło.png

Źródło: GUS

Trzoda chlewna

Według danych GUS zwiększyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada. Pogłowie trzody chlewnej według stanu w grudniu 2016 r. wynosiło 934,4 tys. sztuk i było większe o 39,2 tys. sztuk (o 4,4 proc.) niż przed rokiem. Stado loch na chów liczyło 64,5 tys. sztuk, tj. więcej o 4,5 tys. sztuk (o 7,4 proc.) niż w grudniu 2015 r. Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 96,6 proc. pogłowia trzody chlewnej. w woj. mazowieckim. W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej zarejestrowaną w grudniu 2015 r. zwiększył się udział prosiąt (o 1,3 p. proc.), trzody chlewnej na ubój (o 0,9 p. proc.) oraz trzody chlewnej na chów (o 0,2 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział warchlaków (o 2,4 p. proc.). Obsada trzody chlewnej ogółem, w tym loch na chów, na 100 ha użytków rolnych wynosiła odpowiednio 49,2 sztuk i 3,4 sztuk, a w grudniu 2015 r. – 46,4 sztuk i 3,1 sztuk.

Wzrost pogłowia trzody chlewnej, zdaniem eksperta bankowego był z jednej strony wynikiem wzrostu opłacalności produkcji. - W grudniu 2016 r. średnia cena skupu trzody chlewnej w Polsce była o 31 proc. wyższa o ceny z grudnia 2015 r., podczas gdy ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla trzody w grudniu 2016 r. były o 3 proc. niższe niż przed rokiem - informuje Wyrzykowski.

trzoda.png
trzoda.png

Źródło: GUS

- Należy też pamiętać, że ze względu na ASF, zwiększono kontrole w gospodarstwach, co mogło skutkować zwiększoną rejestracją zwierząt i tym samym wpłynęło na dane o pogłowiu’’ – dodaje ekspert.

Owce

Pogłowie owiec w grudniu 2016 r. wynosiło 6,5 tys. sztuk i zwiększyło się w porównaniu ze stanem notowanym przed rokiem o 0,6 tys. sztuk, tj. o 10,2 proc. Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 98,7 proc. wojewódzkiego pogłowia owiec. Obsada owiec na 100 ha użytków rolnych, podobnie jak przed rokiem, wynosiła 0,3 sztuk - wynika z danych GUS.

Drób

W grudniu 2016 r. pogłowie drobiu ogółem wynosiło 30593,2 tys. sztuk. Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 89,5 proc. wojewódzkiego pogłowia drobiu. W strukturze drobiu ogółem 95,4 proc. stanowił drób kurzy, w tym nioski – 33,7 proc.. Obsada drobiu na 100 ha użytków rolnych wynosiła 1611 sztuk.