GUS przedstawił wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 r.

Według tych danych:

zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 27,4 mln t, tj. o około 4% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;

zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na około 3,2 mln t, tj. o około 4% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;

produkcję warzyw gruntowych ocenia się na około 3,9 mln t, tj. o blisko 2% mniej od roku poprzedniego;

− szacuje się, że zbiory owoców z drzew będą o 3,3% wyższe od ubiegłorocznych i wyniosą ponad 4,0 mln t;

produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niemal 0,6 mln t, czyli o 0,5% więcej od zbiorów w 2020 r.

W ocenie rzeczoznawców GUS, niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim:

✓ chłodne dni w kwietniu i maju ze spadkami temperatury powietrza przy gruncie ( w kwietniu miejscami nawet poniżej -10°C), hamujące wzrost i rozwój roślin;
✓ niedobór opadów deszczu w kwietniu i w maju, powodujący rejonami nadmierne przesuszenie gleby;
✓ lokalnie występujące w czerwcu i lipcu ekstremalne zjawiska klimatyczne, tj. burze, gradobicia i nawałnice połączone z silnym wiatrem.

Korzystnie natomiast wpłynęły:

✓ przeprowadzenie siewów zbóż i rzepaku w optymalnych na ogół terminach agrotechnicznych i sprzyjających warunkach pogodowych;
✓ dobre wyrośnięcie i rozkrzewienie roślin ozimych w końcowej fazie wzrostu jesienią 2020 r.;
✓ niewielkie straty zimowe zbóż ozimych (zaorano jedynie 0,3% zasianej powierzchni zbóż ozimych).

Zboża

Wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2021 r. jest o ok. 1% mniejsza od ubiegłorocznej i wynosi ponad 6,3 mln ha, z tego:

✓ pszenicy około 2,4 mln ha;
✓ żyta około 0,8 mln ha;
✓ jęczmienia ponad 0,7 mln ha;
✓ owsa ponad 0,5 mln ha;
✓ pszenżyta około 1,3 mln ha;
✓ mieszanek zbożowych około 0,7 mln ha.

Wstępnie szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 43,2 dt/ha, tj. o 1,6 dt/ha (o 4%) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 46,3 dt/ha, tj. o 1,4 dt/ha (o 3%) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 35,1 dt/ha, tj. o 1,2 dt/ha (o 3%) mniej od plonów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na 27,4 mln t, tj. o 1,2 mln t (o 4%) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 21 mln t, tj. o 1,7 mln t (o 7%) mniej od zbiorów z roku ubiegłego.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie wyszacowano na 6,3 mln t, tj. o 0,5 mln t (o 8%) więcej od zbiorów z roku ubiegłego.

Rzepak i rzepik

Rozpoczęte w drugiej dekadzie sierpnia 2020 r. siewy rzepaku ozimego zakończono w pierwszej dekadzie września. Przebieg warunków pogodowych w okresie jesieni sprzyjał kiełkowaniu ziarna i wschodom roślin rzepaku. Dodatnia temperatura powietrza w listopadzie podtrzymywała wegetację i stwarzała dobre warunki dla wzrostu i rozwoju roślin. Rośliny przed wejściem w stan zimowego spoczynku były dobrze wyrośnięte, rozkrzewione i zahartowane.

Zima nie spowodowała większych strat w zasiewach rzepaku. Łącznie na obszarze całego kraju do zaorania zakwalifikowano jedynie ok. 0,4% (w 2020 r. – ok. 0,6%) powierzchni zasianej jesienią, a stan plantacji rzepaku ozimego który pozostawiono pod tegoroczne zbiory oceniano znacznie lepiej niż przed rokiem. Wegetacja rzepaku wiosną, pomimo chłodów, przebiegała na ogół bez zakłóceń. Wiosenne chłody z przymrozkami nie wyrządziły szkód w
zasiewach, spowodowały jednak opóźnienie kwitnienia. Występujące w czerwcu i lipcu opady deszczu korzystnie wpłynęły na stan plantacji. Pomimo późnowiosennego deficytu opadów, wypełnienie łuszczyn jest zadowalające.

Plony rzepaku mogą być wyższe od ubiegłorocznych. Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 2% i wynosi około 1 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 3,2 mln t, tj. o około 4% więcej od ubiegłorocznych.

Ziemniaki

W bieżącym roku sadzenie ziemniaków przeznaczonych na wczesny zbiór rejonami rozpoczęto w marcu. Większość plantacji (przeznaczonych na późniejszy zbiór) zostało zasadzonych w drugiej połowie kwietnia. Warunki wegetacji – od posadzenia do końca maja były niezbyt korzystne dla upraw ziemniaka. Chłodna pogoda z przymrozkami i niedoborem opadów deszczu
spowodowała, że wschody roślin były nierównomierne i wydłużone w czasie.

Występujące od drugiej połowy maja opady deszczu poprawiły stan plantacji ziemniaków. Jest on jednak zróżnicowany regionalnie. Ocenia się, że w bieżącym roku powierzchnia uprawy ziemniaków będzie nieco wyższa od ubiegłorocznej i wyniesie ponad 0,2 mln ha. Uwzględniając dotychczasowy
przebieg warunków meteorologicznych i czynników wpływających na możliwości plonotwórcze ziemniaków można wnioskować, że plony i zbiory ziemniaków w bieżącym roku będą niższe od ubiegłorocznych, jednak ostatecznie zależeć one będą od dalszego przebiegu pogody.

Buraki cukrowe

Wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniesie około 0,25 mln ha i będzie zbliżona do ubiegłorocznej.  Rozpoczęte pod koniec marca siewy buraków cukrowych powszechnie prowadzono w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia. Z uwagi na wiosenne chłody (zwłaszcza noce z przymrozkami), wschody roślin były opóźnione, powolne i niewyrównane.

Utrudnione było też terminowe wykonywanie prac pielęgnacyjnych i zabiegów odchwaszczających. Opady deszczu w drugiej połowie maja i w czerwcu poprawiły stan plantacji i sprzyjały na ogół właściwemu wzrostowi roślin. Ogólnie jednak w połowie lipca stan plantacji buraków cukrowych był dobry, a wegetacja dość dynamiczna. Szacunkowa obsada roślin na 1 ha wynosi około 93 tys. sztuk i jest wyższa od ubiegłorocznej. Wysokość plonów buraków cukrowych będzie jednak zależała od dalszego przebiegu warunków pogodowych.

Siano łąkowe

Stan trwałych użytków zielonych po zimie był dobry. Wiosenna wegetacja roślin, rozpoczęła się na trwałych użytkach zielonych pod koniec marca i przebiegała bez zakłóceń, lecz nie dynamicznie.

Do zbioru pierwszego pokosu siana łąkowego przystąpiono w trzeciej dekadzie maja. Korzystna pogoda w tym okresie spowodowała, że sianokosy przeprowadzono sprawnie. Można więc ocenić, że siano pierwszego pokosu było dobrej jakości i wysokiej wartości pokarmowej. Plony I pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oceniono na około 28,5 dt/ha, natomiast zbiory z łąk trwałych (w przeliczeniu na siano) wyniosły około 7,3 mln t.