KOWR przedstawił właśnie raport roczny za 2021 r. z działalności podmiotów wytwarzających biogaz rolniczy lub energię elektryczną z biogazu rolniczego.

Wynika z niego, że naszym kraju, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego KOWR wpisanych było 128 instalacji należących do 109 podmiotów, z czego 104 podmioty zadeklarowały wytwarzania energii elektrycznej, a 5 podmiotów wykorzystania go w inny sposób.

Jak rozszerzyć swoje gospodarstwo? Zobacz najlepsze możliwości!

Najwięcej biogazowni rolniczych zlokalizowanych zostało w województwie warmińsko-mazurskim (17 instalacji), zachodniopomorskim (15 instalacji), wielkopolskim (14 instalacji), podlaskim i pomorskim (po 11 instalacji), mazowieckim i dolnośląskim (po 10 instalacji).

Instalacje zarejestrowane na koniec 2021 r. pozwalały na wytworzenie ponad 513 mln m3 biogazu rolniczego rocznie. Wszystkie biogazownie rolnicze posiadały zainstalowane moduły kogeneracyjne, których łączna moc elektryczna wynosiła 125,323 MWe.

Do wytworzenia biogazu rolniczego w 2021 r. zostało wykorzystanych ponad 4,9 mln ton surowców.

W procesie fermentacji metanowej ww. surowców, wytwórcy uzyskali blisko
342,913 mln m3 biogazu rolniczego, który w ilości ponad 335,335 mln m3 został przeznaczony do wytworzenia energii elektrycznej. Pozostała ilość została wykorzystana w inny sposób, np. spalona w świecy lub kotle gazowym.

Łącznie z biogazu rolniczego wyprodukowano 732,645 GWhe energii elektrycznej, z czego około 607,708 GWhe zostało sprzedanych sprzedawcom zobowiązanym oraz innym odbiorcom. Pozostała ilość została zużyta na potrzeby produkcji oraz na potrzeby własne wytwórców.

Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operatorzy systemu dystrybucyjnego gazowego, do których sieci została przyłączona mikroinstalacja lub mikroinstalacja biogazu rolniczego byli zobowiązani do przekazywania sprawozdań półrocznych Dyrektorowi Generalnemu KOWR.

Z przekazanych przez nich sprawozdań wynika, że na dzień 31 grudnia 2021 r. do sieci przyłączone były 32 mikroinstalacje o mocy 819,60 kW. Najwięcej mikroinstalacji, w których wytwarzana jest energia elektryczna z biogazu rolniczego zlokalizowanych zostało w województwie warmińsko-mazurskim (12 mikroinstalacji), wielkopolskim i łódzkim (po 5 instalacji). Pozostałe mikroinstalacje znajdują się w województwach: mazowieckim (3 instalacje), podlaskim (2 instalacje), opolskim (2 instalacje), pomorskim, śląskim i dolnośląskim (po 1 instalacji).