„Dochody wykonane z podatku rolnego w 2012 r. wyniosły 1 545,8 mln zł, natomiast za 2013 r. gminy planują wpływy z tego podatku w wysokości 1 671 mln zł. Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych w 2014 r. wynosi 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy. W poszczególnych gminach może być ona jednak niższa z uwagi na wynikające z art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym uprawnienie rad gmin do obniżania średniej ceny skupu żyta, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego” – poinformowało MF.

„Utracone dochody z tytułu obniżenia ceny żyta w 2012 r. wyniosły 691,9 mln zł.  Rady gmin posiadają również uprawnienie do udzielania ulg i zwolnień w podatku rolnym innych niż określone w ustawie (art. 13e ustawy o podatku rolnym). Utracone dochody z tytułu wprowadzenia tego typu ulg i zwolnień w 2012 r. wyniosły 3,6 mln zł” – dodano.

Co ciekawe, niełatwo powiedzieć, jakie ulgi zastosowano: „Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego nie obejmuje przekazywania informacji o skutkach finansowych ulg i zwolnień ustawowych” – podało MF.

Z publikowanego przez MF opracowania na temat preferencji podatkowych w Polsce, w którym podjęto próbę oszacowania wartości ulg i zwolnień ustawowych m.in. w podatku rolnym, wynika tylko, że największe utracone dochody budżetu państwa dotyczą zwolnienia dla użytków rolnych klasy V, VI i VIz (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym) – w latach 2009-2011 wynosiły odpowiednio: 183, 112, 124 mln zł. Preferencje z tytułu ulgi inwestycyjnej (art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym) to natomiast 53, 33 i 36 mln zł. Zwolnienia dla budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych (art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) dały  w latach 2010 i 2011 (za 2009 brak danych) 40 i 42 mln zł ulg.

Z uprawnienia rad gmin do obniżania ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania stawek podatku rolnego (art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym) gminy korzystają z różną dynamiką: zastosowane preferencje w latach objętych zestawieniem wynosiły 433, 40, 78 mln zł.

Dla porównania:

-  w 2012 roku wpływy budżetowe z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 31 949 935 tys. zł, od osób fizycznych: 70 621 939 tys. zł, podatek od towarów i usług: 120 000 697 tys. zł.