Jak zauważają posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke, z uwagi na bardzo szybko rosnące ceny na środki do produkcji rolniczej, inflację i pogarszającą się z każdym dniem opłacalność produkcji, rolnicy coraz częściej zgłaszają brak możliwości realizacji umów wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Rolnicy, korzystając ze środków w ramach PROW 2014-2020 i innych, w umowach podpisanych z ARiMR zobowiązani są np. do utrzymywania konkretnej ilości zwierząt w gospodarstwach na przestrzeni trwania umowy (ponieważ skorzystali ze środków na budowę chlewni czy obór) czy obsiania konkretnego areału gruntów danymi zasiewami (lub obsadzeniem w przypadku ziemniaków). Obecnie ze względu na drastyczny wzrost cen nawozów, pasz i spadek opłacalności produkcji są zmuszeni do zmniejszenia stada lub zasianego areału, co jest wbrew zapisom w umowach z ARiMR. Ale w ten sposób rolnicy bronią się przed bankructwem. Z kolei w takiej sytuacji ARiMR może domagać się natychmiastowego zwrotu całości udzielonej pomocy, co w konsekwencji może również doprowadzić gospodarstwo do upadku - podkreślają w interpelacji skierowanej do resortu rolnictwa.

I pytają m.in. o to, ilu z rolników/przedsiębiorców rolnych ma problemy z wypełnianiem warunków umów zawartych z ARiMR i na jaką kwotę opiewają problematyczne umowy.

- Z informacji pozyskanych z Oddziałów Regionalnych ARiMR wynika, że w pojedynczych przypadkach beneficjenci mają problemy z realizacją umów w związku z brakiem płynności. Dotychczas zgłaszane ARiMR trudności w wypełnianiu przez producentów rolnych warunków zawartych umów były sygnalizowane głównie w odniesieniu do produkcji trzody chlewnej, co spowodowane jest wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski - odpowiedział posłom Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. 

Jak wynika z przekazanych przez wiceszefa resortu rolnictwa danych, w ramach realizacji PROW na lata 2014–2020 ARiMR podpisała:

a) 2 852 umowy na operacje typu: Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;

b) 4 018 umów na operacje typu: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (d. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN);

c) 39 965 umów na operacje typu: Modernizacja gospodarstw rolnych, w tym:

-  rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 231 umów,
- rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 1 884 umowy,
- rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 509 umów,
-  operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 37 026 umów,
-  nawadnianie w gospodarstwie rolnym (obszar E) – 315 umów;

d) 5 062 umowy w poddziałaniu 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof – Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.

- W ramach poddziałania 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych rozwiązano po płatności 70 umów na kwotę ok. 7 mln zł (na ponad 46 tys. podpisanych umów) - podał Ryszard Bartosik.

Natomiast po realizacji płatności w poddziałaniu 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof – Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej rozwiązano 2 umowy na kwotę ok. 48 tys. zł (na ponad 5 tys. umów). - Należy jednak podkreślić, iż przyczyny rozwiązania umów są bardzo indywidualne i nie należy jedynie utożsamiać ich z problemami związanymi z płynnością w gospodarstwach rolnych - zaznacza w odpowiedzi na interpelację wiceminister rolnictwa.

- Jednocześnie należy zauważyć, iż każdy przypadek związany z brakiem możliwości wypełnienia/utrzymania warunków przyznania i wypłaty pomocy rozpatrywany jest przez ARiMR indywidualnie, w tym pod kątem możliwości zakwalifikowania ich do okoliczności o charakterze siły wyższej/nadzwyczajnych okoliczności, za które uznaje się okoliczności niezależne od podmiotu, który się na nie powołuje i których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności. W przypadku wystąpienia takich okoliczności beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez Agencję z wykonania zobowiązań określonych w umowie - podkreśla także Ryszard Bartosik.