Z jakich źródeł czerpią dochody gospodarstwa zajmujące się działalnością inną  niż rolnicza?

Okazuje się, że nie są to zwykle źródła odległe od rolnictwa. Z danych GUS wynika, że najczęściej właściciele gospodarstw szukają dochodów w: leśnictwie, rybactwie i rybołówstwie, przetwórstwie przemysłowym, handlu, agroturystyce, budownictwie, transporcie. Wśród innych źródeł wskazuje się też rękodzieło, akwakulturę (uprawa roślin i hodowla zwierząt w środowisku wodnym).