Informację na temat  sposobu obliczania dochodowości w rolnictwie przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Kazimierz Plocke.

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego jest wartością wynikową, odzwierciedlającą uzyskaną opłatę za nakład pracy rolnika i własny kapitał zaangażowany w działalność gospodarstwa w określonym roku obrachunkowym. Zgodnie z obowiązująca metodologią, w rachunku wyników gospodarstwa rolnego nie są uwzględniane koszty, które nie zostały zarejestrowane w księgach rachunkowych, czyli opłata za pracę rolnika i jego rodziny oraz koszt kapitału własnego, wniesionego do gospodarstwa w postaci ziemi i innych składników majątkowych. Dla wyliczenia przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego stosowana jest metoda wykorzystywana w rachunkach narodowych, tj. zgodna z Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESRNiR). Wynikiem obliczeń jest tzw. dochód do dyspozycji w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie w ujęciu brutto, który stanowi podstawę do określenia dochodu z pracy na 1 ha przeliczeniowy.

Dochód z rodzinnego gospodarstwa, w przeliczeniu na 1 osobę pełnozatrudnioną, w 2010 r. to 22 383 zł, co odpowiada 86,5 proc. średniego wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej, wynoszącego 25 864 zł.