Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 493,2 kg, a mleka 981 litrów wobec odpowiednio 483,8 kg oraz 959 litrów w 2019 r.

W 2020 r. przeciętna roczna wydajność mleka od jednej krowy wyniosła 5946 litrów i w stosunku do 2019 r. wzrosła o 2,5% (o 143 litry), nieśność kur wzrosła w skali roku o 4,5% i wynosiła 230 sztuk od jednej nioski, a wydajność wełny od jednej owcy wynosiła 3,6 kg i była wyższa o 9,1% od odnotowanej w roku poprzednim.

Żywiec rzeźny

W 2020 r. wyprodukowano 7241,4 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 134,1 tys. ton (tj. o 1,9%) więcej niż w 2019 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem wyniosła 5587,9 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 107,2 tys. ton, tj. o 2,0%.

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2020 r. 6481,9 tys. ton żywca, tj. o 183,7 tys. ton (o 2,9% więcej) niż w 2019 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 89,5% produkcji krajowej.

W porównaniu z rokiem 2019, w 2020 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł udział żywca drobiowego o 1,2 p. proc., a zmalał udział żywca wieprzowego o 0,9 p. proc. i żywca wołowego łącznie z cielęcym o 0,3 p. proc. Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, króliczego, koziego i końskiego kształtował się na poziomie sprzed roku.

Mleko

W 2020 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 14399,9 mln litrów i była wyższa od uzyskanej w 2019 r. o 310,0 mln litrów, tj. o 2,2%. W kategorii krów ogółem (łącznie mlecznych i pozostałych) odnotowano zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy o 2,5% z 5803 litrów w 2019 r. do 5946 litrów w 2020 r. Zaobserwowano również zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 3,6% z 6402 litrów w 2019 r. do 6635 litrów w 2020 r.

Średnioroczny stan pogłowia krów ogółem zmniejszył się o 6,4 tys. sztuk (tj. o 0,3%), a krów mlecznych o 30,6 tys. l (tj.1,4%) w porównaniu do poprzedniego roku. W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2020 r. 13380,1 mln litrów mleka (tj. o 1,6% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 92,9% krajowej produkcji. W 2020 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 981 litrów, tj. o 2,3% więcej niż w 2019 r.

Jaja

Produkcja jaj kurzych w 2020 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych łącznie) wyniosła 11739,9 mln sztuk i była niższa od uzyskanej w 2019 r. o 316,6 mln sztuk (tj. o 2,6%). Przy czym produkcja jaj kurzych wylęgowych zwiększyła się o 6,1 mln sztuk (tj. o 0,3%) do poziomu 1772,0 mln sztuk, natomiast produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych zmniejszyła się o 322,6 mln sztuk (tj. o 3,1%) w stosunku do poprzedniego roku i w 2020 r. wynosiła 9967,9 mln sztuk.

Wydajność jaj od jednej kury nioski (ogółem łącznie konsumpcyjnych i wylęgowych) zwiększyła się o 4,5%, tj. z 220 jaj w 2019 r. do 230 jaj w 2020 r.

Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2020 r. 8090,7 mln sztuk jaj kurzych (tj. o 1,3% więcej niż w roku poprzednim), co stanowiło 68,9% całej produkcji krajowej.

W 2020 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 800 sztuki, tj. o 2,6% mniej niż w 2019 r.

Wełna

Produkcja wełny owczej niepranej w 2020 r. wyniosła 926 ton i w porównaniu z 2019 r. zwiększyła się o 35,6 ton, tj. o 4,0%. Roczna wydajność wełny od jednej owcy zwiększyła się w stosunku 2019 r. o 0,3 tony (tj. 9,1%) i wynosiła 3,6 kg. Średnioroczny stan pogłowia owiec spadł o 9,8 tys. sztuk, tj. o 3,6%. W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2020 r. 909 ton wełny (o 4,9% więcej niż w roku poprzednim), co stanowiło 98,2% całej produkcji krajowej.

W 2020 r. produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 6,3 kg, tj. o 3,3% więcej niż w roku poprzednim.