Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 z późn. zm.) dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma obowiązek wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez powyższe zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

Jak wynika z informacji przedstawionej w Senacie, kwoty wypłaconych odszkodowań za szkody wyrządzone w latach 2010-2013 przez zwierzęta łowne przedstawiają się następująco (w mln zł) :

Łowiecki rok gospodarczy trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego, w związku z tym dane za rok 2014 nie są jeszcze dostępne.