Piotr Patkowski, wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej, odpowiadając na interpelację posłów z Konfederacji dotyczącą ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra, wskazał:

„Ministerstwo Finansów nie dysponuje wykazem podatników, których bezpośrednio dotyczy ww. projekt ustawy, czynności analityczne zostały oparte na danych nt. podatników, którzy jako główny rodzaj działalności wskazali podklasę PKD 01.49 Chów i hodowla pozostałych zwierząt, która obejmuje:

 chów i hodowlę pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi:

 strusi i emu,

 pozostałych ptaków, z wyłączeniem drobiu,

 owadów,

 królików i pozostałych zwierząt futerkowych,

 produkcję nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych,

 produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych,

 chów i hodowlę robaków, mięczaków, w tym ślimaków itp. zwierząt lądowych,

 chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników,

 chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych

 produktów pszczelich,

 chów i hodowlę zwierząt domowych, z wyłączeniem ryb:

- kotów i psów,

- ptaków, takich jak papużki itp.,

- chomików itp.,

 chów i hodowlę różnorodnych zwierząt,

 produkcję sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.”

Jak dodał, Ministerstwo Finansów nie dysponuje szczegółowymi danymi nt. wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatku PIT i CIT, w układzie terytorialnym kraju z wyszczególnieniem podmiotów deklarujących działalność gospodarczą w branży PKD 01.49. Natomiast jeśli chodzi o podatek VAT to jest on dochodem budżetu państwa i nie stanowi dochodu jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy (wpłaty minus zwroty) podatkowe dla podklasy branży 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt na koniec grudnia 2019 r., przedstawione przez wiceministra, w załączniku.

Jak wynika z tego zestawienia, dziury w finansach państwa zlikwidowanie tej hodowli raczej nie spowodowałoby… Czy to nie było przypadkiem faktycznym powodem prób zamknięcia tej hodowli?