„Wzrost dochodów wynika przede wszystkim ze wzrostu wartości produkcji, przy równoczesnym niewielkim wzroście kosztów ogółem (ok. 2 proc. w ciągu roku). W strukturze kosztów ogółem mieszczą się koszty działalności operacyjnej gospodarstw rolnych poniesione na produkcję uzyskaną w roku obrachunkowym, uwzględnione są nakłady produktów potencjalnie towarowych wytworzonych w gospodarstwie rolnym i zużytych w działalności operacyjnej – do celów produkcyjnych (nasiona i sadzonki oraz pasze dla zwierząt)” – podał minister Krzysztof Jurgiel w odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Sachajki, powołując się na dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowego Instytutu Badawczego

Poseł zadał pytanie w sprawie wzrostu stawki zwrotu akcyzy za olej napędowy – minister wyjaśnił, że  „uwzględniając kwotę środków ustaloną w ustawie budżetowej na 2018 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów gmin w łącznej wysokości 860 mln zł w 2018 r. nie ma możliwości zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.”

Ponadto minister dodał, że zwiększenie stawki zwrotu podatku  w 2019 r. „uzależnione będzie od kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok”.

Należy uznać, że minister nie widzi potrzeby zabiegania o zaplanowanie w budżecie na 2019 r. większej kwoty na ten cel – bo chociaż nie odpowiedział wprost na pytania: „z jakich powodów resort rolnictwa zaproponował, aby stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na 2018 r. nie została podniesiona? Kiedy rząd planuje podwyżkę stawki zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego, w rolnictwie?”, to podkreślił w swojej odpowiedzi, że o zwrot akcyzy występuje coraz więcej rolników, a dochodowość w rolnictwie rośnie.

Odpowiedź datowana jest 22 marca, podobną odpowiedź z MRiRW uzyskał nieco wcześniej na ten temat „Farmer”.

Więcej: MRiRW: Zwrot akcyzy zależny od budżetu państwa

Jesienią ubiegłego roku prezes GUS podał, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł, a w 2015 r. przeciętny dochód wynosił tylko 1975 zł.

Czyżby za 2017 rok czekał nas podobny skok?

Więcej: Przeciętny dochód z ha przeliczeniowego za 2016 r. znacznie wzrósł

Interpelacja i odpowiedź na nią w załącznikach.