- Już dziś bowiem wiadomo, że Rząd zapomniał o umieszczeniu spraw rolnictwa w priorytetach prezydencji Polski w UE. Polskie rolnictwo nie będzie konkurencyjne w UE jeśli dopłaty bezpośrednie nie zostaną wyrównane - dodałe poseł.

Krzysztof Jurgiel uważa, że przyszłość polskiego rolnictwa i jego rozwój w dużym stopniu uzależniony jest od Wspólnej Polityki Rolnej UE, a w szczególności od równych dopłat bezpośrednich, bez których rolnictwo w Europie nie byłoby w stanie sprostać warunkom, jakie narzuca konkurencja światowa. Dlatego tym bardziej niepokojący staje się fakt, że Rząd nie podejmuje żadnych skutecznych działań na arenie międzynarodowej w zakresie podnoszenia konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz nie kształtuje aktywnej Wspólnej Polityki Rolnej UE zgodnej z interesem polskich rolników. W konsekwencji rząd doprowadza do znacznego pogorszenia warunków życia w gospodarstwach rolnych. Co więcej, nic nie wskazuje na to, by Rząd dążył do umocnienia polskiej pozycji w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

- Położenie w programie rolnym PiS dużego nacisku na rozwój obszarów wiejskich i ich znaczenie nie tylko dla produkcji żywności, wynika z obserwowanego wyraźnego trendu zmniejszania się liczby rolników w relacji do ogółu mieszkańców wsi. Polskę dotyka bowiem niepokojące zjawisko będące efektem postępujących na świecie zmian na obszarach wiejskich, a mianowicie takie, że ilość gospodarstw domowych na wsi nie posiadających nawet kawałka ziemi rolniczej jest większa, niż tych, które użytkują ziemię rolniczą choćby w minimalnym zakresie - rośnie więc ilość gospodarstw domowych przy wyraźnym spadku ilości gospodarstw rolnych - informuje poseł. 

Poseł stwierdza, że należy jak najszybciej podjąć działania na rzecz stabilności i rozwoju rolnictwa, a przede wszystkim do: uznania spraw wsi i rolnictwa, w tym zwłaszcza przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej za jeden z zasadniczych priorytetów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku; podjęcia stanowczych działań na najwyższym szczeblu, zmierzających do zapewnienia polskim rolnikom równego i niedyskryminującego poziomu dopłat bezpośrednich po 2013 roku; zdecydowanego i konsekwentnego zabiegania o możliwie najwyższy poziom finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, który pozwoli na rzeczywiste wyrównanie poziomu dopłat rolniczych; inicjowania i wspierania takiego kierunku zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, który sprzyjał będzie silniejszemu wsparciu małych i średnich gospodarstw rodzinnych oraz rolników aktywnych, zajmujących się rzeczywiście produkcja rolniczą; inicjowania i wspierania takich zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, które będą prowadzić do jej uproszczenia i zmniejszenia biurokracji; zapewnienia skutecznych działań stabilizujących i chroniących rynki rolne; pilnego wdrożenia rozwiązań prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych, stworzenia warunków do odbudowy i rozwoju spółdzielni rolników, ich związków; dla właściwej organizacji rynku rolnego, z należną pozycją rolników; wsparcia polskich rolników wszelkimi dostępnymi mechanizmami pomocy krajowej i zapewnienia środków na pełną realizację programów krajowych wspierających rolnictwo; wdrożenia działań wynikających z Narodowej Strategii Spójności dotyczących rozwoju obszarów wiejskich; prowadzenie polityki rozwoju zapewniającej rozwój zrównoważony i trwały a nie polaryzacyjno - dyfuzyjny; zaprzestanie szkodliwej prywatyzacji otoczenia rolnictwa; przyjęcie ustawy, która umożliwi gospodarstwom rodzinnym zakup ziemi z zasobów Skarbu Państwa.